Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej

 

Logo PWHG małe

Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej jest realizowany w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB), którego celem jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej w Polsce i na świecie. 

 

Kto może złożyć wniosek?

W ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć naukowych indywidualnie lub zespołowo.

W konkursie może wziąć udział:

 1. nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdańskim w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, który prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych;

lub

 1. grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Gdańskim w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym, tworząca Zespół, w którym większość uczestników prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk humanistycznych.
Budżet i finansowanie 

 

Planowana alokacja środków dla Programu to 800 000 zł.

Przy zaplanowaniu maksymalnych kwot dofinansowań w wysokości:

 1. dla wnioskodawców indywidualnych: do 40 000 zł na każde 12 miesięcy trwania przedsięwzięcia;
 2. dla przedsięwzięć zespołowych: do 200 000 zł na każde 12 miesięcy trwania przedsięwzięcia;

Planowany budżet pozwoli na wyłonienie ok. 2 przedsięwzięć zespołowych lub ok. 8 indywidualnych.

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu

 

 1. wynagrodzenia dla zewnętrznych realizatorów przedsięwzięcia badawczego niezatrudnionych w UG (umowy zlecenia i umowy o dzieło);
 2. koszty prowadzenia badań naukowych, w tym zakup niezbędnego sprzętu (do 10 000 zł), materiałów, oprogramowania, literatury, zlecenia badań ankietowych i analiz;
 3. czynny udział w zagranicznych i krajowych konferencjach, warsztatach, sympozjach naukowych (wymagane zgłoszenie plakatu lub wystąpienia);
 4. wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe o charakterze badawczym, kwerendy naukowe;
 5. przyjazdy współpracowników zewnętrznych na wizyty badawcze lub konsultacje;
 6. tłumaczenia przygotowanych tekstów na języki obce;
 7. usługi edycji tekstów lub opracowań graficznych;
 8. koszty wydawnicze i otwartego dostępu;
 9. koszty usług zewnętrznych związanych z realizacją przedsięwzięcia badawczego;
 10. inne koszty po potwierdzeniu możliwości wydatkowania w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej Biura Nauki.
Okres realizacji

 

Okres realizacji przedsięwzięcia naukowego wynosi od 12 do 28 miesięcy.

Przedsięwzięcie może rozpocząć się nie wcześniej niż 01.05.2022 r. i zakończyć nie później niż 31.08.2024 r.

 

Nabór wniosków

Rozpoczęcie naboru wniosków

Ostateczny termin złożenia wniosku

03 stycznia 2022

14 lutego 2022, godz. 12:00

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek składa się w wersji elektronicznej (skan podpisanego wniosku) lub w wersji papierowej w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej w Biurze Nauki, pokój R511-512, e-mail: wnioskiIDUB@ug.edu.pl.

WZÓR WNIOSKU 

 

Ogłoszenie wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej IDUB oraz przekazane wnioskodawcy w formie pisemnej - dopuszcza się przekazanie decyzji w formie elektronicznej.

 

Lista laureatów I edycji

 

Regulamin konkursu

Zasady programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 26/R/21 z dnia 15.02.2021 r.

REGULAMIN PROGRAMU

 

Kontakt

Sekcja Programów Doskonałości Naukowej

Budynek Rektoratu, pokój R511, piętro V

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88,

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. luty 2021 - 10:29; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. Grudzień 2022 - 12:05; osoba wprowadzająca: Agata Głombiowska