Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim

„Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023” jest jednym z instrumentów realizacji Strategii Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025, zakładającej opracowanie i  wdrożenie modelu włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i nierówności społecznej oraz innych elementów polityki zrównoważonego rozwoju m.in. wdrożenia i monitorowania realizacji polityki antydyskryminacyjnej, budowania wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości (science culture equality), a także opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania polityki równości płci.

Do wprowadzania zasad równego traktowania odwołuje się Statut UG w § 4 ust. 3 zdanie 2. Zgodnie z jego brzmieniem: „…Uniwersytet urzeczywistnia zasadę równego traktowania i przeciwdziała naruszeniom tej zasady ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Wszelkie formy dyskryminacji w Uniwersytecie są niedopuszczalne.”

„Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim” znajduje także swoje oparcie w „Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni”, podpisanej przez Uniwersytet Gdański 16 listopada 2017 r., która zakłada podejmowanie działań polegających na upowszechnianiu idei równości, różnorodności, tolerancji oraz respektowaniu oraz ochronie praw człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej. „Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023” został wprowadzony zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  182/R/21 z dnia 29 grudnia 2021 r

Plan wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdanskim

Gender Equality Plan for the University of Gdańsk Equality measures for the years 2022-2023

Załącznik Size
Raport - wersja polska 319.48 KB
Raport - English version 365.34 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 7. Marzec 2022 - 13:29; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. luty 2023 - 12:46; osoba wprowadzająca: Magdalena Nieczuja-Goniszewska