Dofinansowanie do wypoczynku

para planowania dla nowożeńców - urlop pracownika zdjęcia i obrazy z banku zdjęć

Najważniejsze kwestie:

 1. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników należy złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu pracownika do końca maja każdego roku. Wypłata świadczenia następuje do końca lipca.
 2. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów i rencistów należy złożyć na odpowiednim druku (wzór wniosku stanowi zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS) do końca kwietnia każdego roku. Wypłata świadczenia następuje do końca maja.
 3. Dofinansowanie przysługuje, pracownikowi, który został zatrudniony na UG przed rozpoczęciem roku kalendarzowegow którym przyznaje się świadczenie.
 4. Okres urlopu wypoczynkowego uprawniający pracownika do otrzymania świadczenia nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych (łącznie z dniami wolnymi od pracy) w rozumieniu art. 162 Kodeksu Pracy. Warunek ten nie dotyczy pracowników przebywających na płatnych urlopach naukowych, urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, urlopach na poratowanie zdrowia, świadczeniach rehabilitacyjnych oraz osób, którym długotrwała choroba uniemożliwia wykorzystanie urlopu w określonym wymiarze- mają oni jednak obowiązek wykorzystania urlopu niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności.
 5. W przypadku niewykorzystania przez pracownika ww. urlopu wypoczynkowego traci on prawo do świadczenia w następnym roku, chyba że świadczenia nie pobrał albo pobrane świadczenie zwrócił do Funduszu.
 6. Pracownikom UG posiadającym dzieci może być przyznane raz w roku dofinansowanie lub częściowy zwrot kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci:
 • Wysokość świadczenia uzależnia się od dochodu na osobę w rodzinie.
 • Świadczeniem objęte są dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika do dnia ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kontynuują naukę – aż do czasu jej ukończenia, po przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 25 roku życia.
 • Warunkiem częściowego zwrotu kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci pracownika jest złożenie oryginału faktury. Faktura musi być wystawiona imiennie na pracownika oraz w treści zawierać imiona i nazwiska osób korzystających z wypoczynku.
 • Fakturę za wypoczynek dzieci pracownika należy złożyć w terminie do 30 września.
 • W przypadku, gdy oboje rodzice są pracownikami UG, prawo do dofinansowania do wypoczynku dzieci przysługuje jednemu z nich na każde uprawnione dziecko. 

     7.  Pracownik musi być zatrudniony w UG w dniu wypłaty dofinansowania.

 


Kwoty dofinansowań:

                                                                                                       Średni miesięczny dochód na członka rodziny, uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym – wykazany w rozliczeniach podatkowych za rok ubiegły

 

Progi dochodowe

do 2 500 zł

2 501 -3 500 zł

 3 501-5 000 zł

powyżej 5 001 zł

 Lp.

Osoby uprawnione

                                                                                                         kwota dofinansowania

1.

Pracownicy

do 2 200 zł

do 1 400 zł

do 800 zł

 

do 500 zł

2.

Emeryci, renciści

 

do 2 200 zł

 

do 1 400 zł

 

do 800 zł

 

do 500 zł

3.

Osoba prowadząca gospodarstwo jednoosobowe i samotnie zamieszkująca

do 2 400 zł

do 1 600 zł

do 800 zł

 

 

do 500 zł

4.

Dzieci

do 700 zł

-

-

-

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Marzec 2022 - 08:38; osoba wprowadzająca: Julia Gaca Ostatnia zmiana: środa, 5. Kwiecień 2023 - 14:00; osoba wprowadzająca: Julia Gaca