Najczęściej zadawane pytania ⁉️

znalezienie rozwiązania dla koncepcji problemu z elementami układanki - pytania zdjęcia i obrazy z banku zdjęć

  1. Numer konta bankowego ZFŚS
  2. Rozliczanie faktur za napoje
  3. Ile dni urlopu wypoczynkowego uprawnia do dofinansowania do wypoczynku?
  4. Jak obliczyć dochód do celów ZFŚS?
  5. Ile musi wynosić staż pracy w UG aby otrzymać pożyczkę na cele mieszkaniowe?

 

KotwicaKonto Bankowe ZFŚS

Konto Socjalne, na które należy dokonywać spłaty rat pożyczek mieszkaniowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank PEKAO SA IV/O Gdańsk
numer: 84124012711111000014925476

 

KotwicaRozliczanie faktur za napoje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, zakup wody, nadzór nad jej wydaniem oraz rozliczenie jej zakupu, leży po stronie kierownika danej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 51/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 marca 2021 roku faktura za wodę powinna zostać zarejestrowana w RZP na portalu intranetowym UG – https://pi.ug.edu.pl.

Dane konieczne do zarejestrowania i rozliczenia faktury: - wpisanie trybu w jakim dokonano zakupu, - wskazanie źródła finansowania [W0] – środki ogólnouczelniane, - dołączenie do faktury listy pracowników uprawnionych do otrzymania wody (wzór - załącznik do zarządzenia),

Dokument opracowany kołyską z potwierdzeniem odbioru towaru oraz pod względem merytorycznym należy przekazać do Biura Centrum Eksploatacji Nieruchomości. 

 

Ile dni urlopu wypoczynkowego uprawnia do dofinansowania do wypoczynku?

14 dni kalendarzowych (wlicza się również dni wolne od pracy)

 

KotwicaJak obliczyć dochód do celów ZFŚS?

Głównym wskaźnikiem oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej jest oświadczenie o wysokości dochodu brutto na członka rodziny (tj. wszystkich domowników), wyliczonego na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie świadczenia.

Do dochodu wlicza się świadczenia nieujęte w zeznaniu podatkowym, a uzyskane w roku poprzednim z tytułu okresowych świadczeń o charakterze socjalnym, a w szczególności alimentów, stypendiów, zasiłków, dodatków (w tym świadczeń przyznawanych w ramach programu Rodzina 500+, świadczeń uzupełniających dla emerytów).

Dochodem, w zależności od źródła jego powstania jest:

  • stosunek pracy, emerytura, renta, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne źródła - przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • działalność gospodarcza prowadzona na zasadach ogólnych - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne;
  • działalność gospodarcza prowadzona w formach zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki na zasadach ogólnych.

 

Ile musi wynosić staż pracy w UG aby otrzymać pożyczkę na cele mieszkaniowe?

2 lata

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 30. Marzec 2022 - 09:47; osoba wprowadzająca: Julia Gaca Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 20:19; osoba wprowadzająca: Julia Gaca