ZUS

.

 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia.

Dane przekazywane do ZUS w dokumentach ubezpieczeniowych, muszą być poprawne i aktualne. Jeśli nie są poprawne (zauważono błąd) lub się zmienią, pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dział Kadr.

Pracownik ma prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego niepracującego współmałżonka i dzieci do 18 roku życia (bądź uczące się dzieci do 26 roku życia), jeśli nie posiadają własnego tytułu do takiego ubezpieczenia - (druk w załączeniu)

Pracownik ma obowiązek wyrejestrować członka rodziny, gdy:

  • członek rodziny zostaje zgłoszony do tego ubezpieczenia z innego tytułu np. podjął pracę, 
  • dziecko, które skończyło 18 lat, kończy naukę w szkole i nie ma orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innego traktowanego na równi,
  • dziecko, które kontynuuje naukę na uczelni i nie ma wskazanego wyżej orzeczenia, skończyło 26 lat. 

Pracownik winien niezwłocznie od dnia zaistnienia tego faktu poinformować Dział Kadr (druk w załączeniu).
Brak poinformowania Działu Kadr o uzyskaniu przez członka rodziny własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego może skutkować brakiem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej.

Załącznik Rozmiar
WYREJESTROWANIE CZŁONKA RODZINY 22.03 KB
ZGŁOSZENIE CZŁONKA RODZINY 22.71 KB
ZMIANA ADRESU 15.38 KB
ZMIANA NAZWISKA 14.65 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Wrzesień 2023 - 14:34; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka Ostatnia zmiana: czwartek, 28. Wrzesień 2023 - 09:42; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka