Główne zadania działu

1. Prowadzi rachunkowość Uniwersytetu w zakresie ewidencji analitycznej wartości majątku rzeczowego oraz jego umorzenia i amortyzacji ze szczegółowością ustaloną w Zakładowym Planie Kont Uniwersytetu Gdańskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową (kartoteki, księgi inwentarzowe) w zakresie:

  • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych niskiej wartości, dla wszystkich jednostek Uniwersytetu,
  • materiałów w magazynie UG i Wydawnictwa UG,
  • metali szlachetnych i materiałów polikwidacyjnych,
  • księgozbiorów i czasopism znajdujących się w Bibliotece UG,
  • aparatury naukowo-badawczej.

3. Okresowo nalicza amortyzację i umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

4. Prowadzi kontrolę zgodności zapisów na kontach systemu finansowo-księgowego z ewidencją majątku.

5. Prowadzi ewidencję i przechowuje dokumentację dotyczącą udostępniania sprzętu pracownikom poza teren Uczelni (rewersy).

6. Sporządza sprawozdawczość statystyczną dotyczącą majątku rzeczowego i obrotowego Uczelni.

7. Prowadzi czynności związane z inwentaryzacją majątku Uczelni:

  • Opracowuje roczne plany inwentaryzacji oraz organizuje i przeprowadza inwentaryzację majątku rzeczowego i obrotowego Uczelni.
  • Rozlicza inwentaryzację i wyjaśnia wykazane różnice inwentaryzacyjne.
  • Przeprowadza procedury likwidacji w zakresie majątku rzeczowego.
  • Wystawia noty obciążeniowe w przypadku zawinionych niedoborów i szkód.

8. Przy realizacji zadań przestrzega przepisów ustawy o rachunkowości, polityki rachunkowości UG oraz pozostałych aktów wewnętrznych UG aktów prawnych UG dotyczących zarządzania majątkiem rzeczowym.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27 Maj, 2015 - 13:27; osoba wprowadzająca: Ewa Soter Ostatnia zmiana: środa, 27 Maj, 2015 - 13:27; osoba wprowadzająca: Ewa Soter