Główne zadania Działu Obsługi Finansowej Projektów

Dział Obsługi Finansowej Projektów:
 1. Prowadzi obsługę finansową projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie do momentu jej zakończenia, archiwizuje dokumentację finansową oraz uczestniczy w kontrolach projektów w zakresie zagadnień finansowych.
 2. Zajmuje się obsługą finansową projektów, to jest:
  • Obsługuje projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych pod kątem weryfikacji rozliczeń i obsługi płatności oraz współpracuje w tym zakresie z kierownikami projektów.
  • Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji projektów.
  • Prowadzi kontrolę dokumentów dot. poniesienia kosztów pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia Uniwersytetu w zakresie obsługiwanych projektów.
  • Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami projektów.
  • Dokonuje weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT pod kątem realizacji płatności.
  • Przygotowuje kalkulacje stawek wynagrodzeń osób zatrudnianych do realizacji projektów i wyodrębnionych zadań oraz opinie do wniosków o zatrudnienie pracowników do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pod kątem ich zgodności z budżetem projektu.
  • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych,  a w szczególności z NCBiR, NCN, FNP, Urzędem Marszałkowskim.
  • Współpracuje z Działem Rachunkowości w zakresie weryfikacji księgowej wniosków, raportów, rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów oraz udziału w kontrolach projektów i przygotowywaniu wyjaśnień.
  • Sprawdza terminowość dokonywanych refundacji środków przyznawanych na prefinansowanie realizacji projektów oraz z tytułu kosztów poniesionych ze środków uczelni i weryfikuje poprawność ich wykonania.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Czerwiec 2016 - 13:19; osoba wprowadzająca: Lucyna Gosińska Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 11:18; osoba wprowadzająca: Ilona Iwko