INNE DOKUMENTY DZIAŁU PŁAC

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego 

Zarządzenie nr 107/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

zostało zmienione przez

Zarządzenie nr 122/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie...

Zarządzenie nr 66/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 188/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 172/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 grudnia 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 150/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

Zarządzenie nr 85/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 38/R/20 Rektora UG w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

 

Wzory wniosków:

 1. Wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku) - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
 2. Wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2 do zarządzenia
 3. Wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2a do zarządzenia
 4. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej - załącznik nr 3 - NOWY WZÓR
 5. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim -załącznik nr 4 -NOWY WZÓR
 6. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego - załącznik nr 5 -NOWY WZÓR
 7. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich - załącznik nr 6 do rozporządzenia
 8. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej - załącznik nr 7 do rozporządzenia
 9. Wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich - załącznik nr 8 do zarządzenia
 10. Wniosek o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9 - NOWY WZÓR
 11. Wniosek o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9a - NOWY WZÓR
 12. Wzór wniosku premiowego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim - załącznik nr 10 do zarządzenia
 13. Wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej - załącznik nr 10 a do zarządzenia
 14. Wzór wniosku o przyznanie dodatku publikacyjnego - załącznik nr 14 do  zarządzenia 
 15. Wzór wniosku o przyznanie dodatku za zajęcia wyrównawcze - załącznik nr 15 do  zarządzenia 

 

Zasady przyznawania premii pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi - załacznik nr 17 do Regulaminu Wynagradzania UG

 

Inne dokumenty Działu Płac

      1) Oświadczenie pracownika dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

      2) Wnioski do zasiłku opiekuńczego:            

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 23. Maj 2018 - 10:21; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Sierpień 2023 - 11:44; osoba wprowadzająca: Eliza Władecka