O Biurze Stypendialnym

Lista osób, które otrzymały stypendia w listopadzie w roku akademickim 2022/23: 

Lista osób, które otrzymały stypendia socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi w listopadzie znajduje się w tym linku.  Po otworzeniu listy należy wcisnąć opcję Szukaj (Ctrl plus F) i wyszukać swój numer indeksu. Przelewy powinny zostać zaksięgowane na kontach studentów do 18 listopada. 

Lista osób, które otrzymają stypendium Rektora zostanie opublikowana ok. 16 grudnia.

Przyjmowanie wniosków stypendialnych w roku akademickim 2022/23: 

Wnioski o stypendia rektora, stypendia socjalne, stypendia socjalne w zwiększonej wysokości, stypendia dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/23 będzie można składać osobiście w Biurze Stypendialnym lub wysyłać tradycyjną pocztą od 19 września do 17 października 2022 r. Jak co roku do każdego wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć informację o średniej za poprzedni rok akademicki, którą można uzyskać we właściwym dziekanacie. Z tego obowiązku zwolnieni są studenci rozpoczynający swoje pierwsze studia w październiku 2022 r.

Studenci z trudną sytuacją materialną, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/23 mogą starać się dodatkowo, oprócz stypendium socjalnego, o tzw. zapomogę na start. To jednorazowe świadczenie, które może zostać przyznane w związku z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami poniesionymi w związku z rozpoczęciem studiów, np. zakup komputera czy innych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza w przypadku osób, które dodatkowo musiały wprowadzić się do Trójmiasta. Wysokość zapomogi będzie uzależniona od przedstawionych kosztów i liczby złożonych wniosków.

W Biurze Stypendialnym studenci są przyjmowani w sprawie osobistego złożenia wniosków od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 14.00, dyżury telefoniczne w godz.: 8.00 - 14.00. 

WAŻNE!!! Zmiany w ustawie - wygasanie stypendiów:

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 weszły w życie przepisy znowelizowanego art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące ograniczenia możliwości pobierania świadczeń z Funduszu Stypendialnego (stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Aktualnie punkt 4 art. 93 PSWiN brzmi następująco:

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Oznacza to, że studenci, którzy studiują dłużej niż 12 semestrów albo na studiach pierwszego stopnia dłużej niż 9 semestrów bądź na studiach drugiego stopnia dłużej niż 7 semestrów nie będą mogli już otrzymywać świadczeń z Funduszu Stypendialnego. Proszę o tym pamiętać odpowiednio wypełniając wniosek, żeby uniknąć sytuacji, w której studenci będą musieli zwracać świadczenie!
W razie wątpliwości zapraszamy do indywidualnego kontaktu z pracownikami Biura Stypendialnego zajmującymi się wnioskami z odpowiednich wydziałów (spis u dołu strony).

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2022/23:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostaną wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2022/23 ok. 18 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 17 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października, do 17 grudnia.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 17 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów w godz. 8.00 - 14.00 : 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24 Sierpień, 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5 Grudzień, 2022 - 11:33; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny