O Biurze Stypendialnym

Zmiany w ustawie - wygasanie stypendiów:

Od semestru letniego roku akademickiego 2021/22 weszły w życie przepisy znowelizowanego art. 93 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące ograniczenia możliwości pobierania świadczeń z Funduszu Stypednialnego (stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium Rektora, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych).

Aktualnie punkt 4 art. 93 PSWiN brzmi następująco:

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Oznacza to, że studenci, którzy studiują dłużej niż 12 semestrów albo na studiach pierwszego stopnia dłużej niż 9 semestrów bądź na studiach drugiego stopnia dłużej niż 7 semestrów nie będą mogli już otrzymywać świadczeń z Funduszu Stypendialnego.
W razie wątpliwości zapraszamy do indywidualnego kontaktu z pracownikami Biura Stypendialnego zajmującymi się wnioskami z odpowiednich wydziałów (spis u dołu strony).

Dodatki świąteczne i listopadowe do stypendiów w roku akademickim 2021/22:

Na wniosek Parlamentu Studentów UG prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Arnold Kłonczyński postanowił przyznać dodatki świąteczne w następujących wysokościach:

dodatek do stypendium dla osób niepełnosprawnych (bez względu na stopień): 1500,00 zł

dodatek do stypendium socjalnego (bez względu na wysokość stypendium): 365,00 zł

dodatek do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (bez względu na wysokość stypendium): 255,00 zł

dodatek do stypendium Rektora: 300,00 zł

Ze względu na uwarunkowania epidemiczne oraz przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 92 pkt 3, art.365 pkt 3, art. 368 ust. 10 pkt 1 i 3) dodatkowo zostaną przyznane dodatki listopadowe, w takiej samej wysokości jak grudniowe do każdego stypendium, tzn., że np. student, który otrzyma stypendium Rektora dostanie 2 x 300,00 zł dodatku (jeden świąteczny i jeden listopadowy), a student ze stypendium socjalnym dostanie 2 x 365,00 zł.

Stypendia na kontach studentów, którzy je otrzymują powinny zostać zaksięgowane wraz z dodatkami (świątecznym i listopadowym) do 17 grudnia. 

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2021/22:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostały wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2021/22 16 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 18 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostało wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października (3 x 850,00 zł) i dodatkami (2 x 300,00 zł), do 17 grudnia.

Lista przyznanych stypendiów Rektora w roku akademickim 2021/22

Lista minimalnych średnich uprawniających do otrzymania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22

Lista osób, które w listopadzie otrzymały stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę

Celem sprawdzenia czy jest się na liście należy po otwarciu dokumentu wpisać w pole wyszukiwarki swój numer indeksu. Pole wyszukiwarki powinno pojawić się po wciśnięciu kombinacji klawiszy ctrl + f. 

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, Sierpień 24, 2019 - 11:00; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny Ostatnia zmiana: poniedziałek, Marzec 7, 2022 - 08:41; osoba wprowadzająca: Maciej Ciemny