Współpraca z zagranicą

  Od 1998 roku Uniwersytet Gdański realizuje Program LLP-Erasmus - to jeden z komponentów programu Unii Europejskiej - „Uczenie się przez całe życie” („LLP”), obejmującym wyjazdy na studia, praktyki oraz wyjazdy kadry dydaktyczneji administracyjnej uczelni. Przewidziany na lata 2007-2013 program LLP (The Lifelong Learning Programme) propaguje ideę mobilności w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI oraz JEAN MONNET. Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego, skierowanym przede wszystkim do uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. 

Kraje uczestniczące: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj kandydujący: Turcja.
Do udziału w programie Erasmus uprawnia szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który umożliwia uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.
W UG program cieszy się dużym zainteresowaniem, liczba wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów stale rośnie (w roku akademickim 2008/09 z możliwości wyjazdów do uczelni partnerskich skorzysta ok. 250 studentów UG, natomiast nasza uczelnia będzie gościć ok. 100 studentów Erasmusa z całej Europy).

  Uniwersytet Gdański współpracuje z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi ze wszystkich niemal krajów świata. Rozwijanie współpracy z zagranicą jest jednym z priorytetowych działań uczelni. Pozwala to zarówno na poszerzenie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy nauczycieli akademickich. Prowadzi także do lepszego i intensywniejszego wykorzystania potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach współpracy zagranicznej odbywa się również wymiana studentów i pracowników naukowych. Podstawą kontaktów są z reguły porozumienia o współpracy, nie sposób jednak nie podkreślić, iż wielu pracowników naukowych UG współpracuje efektywnie z naukowcami z zagranicy na zasadzie partnerskiej. Ważnym elementem wspólnych działań jest realizacja projektów w ramach 5. i 6. Programu Ramowego. Na Uniwersytecie Gdańskim działają trzy centra doskonałości, uczelnia jest też wykonawcą lub współwykonawcą 47 międzynarodowych projektów. Badacze Uniwersytetu Gdańskiego pozyskują też granty międzynarodowe, takie jak np. NATO, EMBO czy Welcome Trust. Istotnym elementem współpracy międzynarodowej jest wspólne organizowanie przez Uniwersytet Gdański i inne ośrodki naukowe konferencji i sympozjów, a także uczestnictwo uczelni w konsorcjach przy realizacji większych programów badawczych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Marzec 2009 - 11:49; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz