Wdrożenie Procesu Bolońskiego na UG

Wdrożenie Procesu Bolońskiego w Uniwersytecie Gdańskim

W roku akademickim 2005/2006 Uniwersytet Gdański wprowadził na niemal wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych dwustopniowy system kształcenia, nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS – European Credit Transfer System). Pierwszy poziom kształcenia obejmuje trzyletnie studia pierwszego stopnia, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na dwuletnich studiach drugiego stopnia, a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Taki system kształcenia stwarza możliwość zdobycia w ciągu pięciu lat studiów dwóch dyplomów z różnych kierunków studiów.

Boloński system kształcenia charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów każdego studenta. Umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwala studentom Uniwersytetu Gdańskiego w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

Wprowadzając boloński system kształcenia, Uniwersytet Gdański identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej na Uniwersytecie Gdańskim prowadzone są studia doktoranckie, funkcjonuje Portal Internetowy e-learning, a uczelnia prowadzi system kształcenia ustawicznego poprzez m.in. bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów, a także ofertę dodatkową - Uniwersytet III Wieku

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24. Czerwiec 2009 - 07:58; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz