fbpx Stypendia dla doktorantów Szkół Doktorskich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia dla doktorantów Szkół Doktorskich

Stypendia dla doktorantów Szkół Doktorskich

Informacje ogólne

Mimo tożsamej nazwy ze stypendium doktoranckim wypłacanym doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020, stypendium doktoranckie w szkole doktorskiej przyznawane jest na innych zasadach!

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) stypendium doktoranckie otrzymuje co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora. 

 

Okres wypłacania 

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej (również w okresie wakacyjnym), maksymalnie przez okres 4 lat, przy czym do tego okresu nie wlicza się:

okresu zawieszenia (kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

okresu kształcenia w szkole doktorskiej, w przypadku gdy zaprzestano w niej kształcenia i nie istnieje inna szkoła doktorska prowadząca kształcenie w danej dyscyplinie, a podmiot prowadzący szkołę doktorską pokrywa osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym.

 

Pierwsza wypłata

Doktoranci szkół doktorskich pierwszą wypłatę z wyrównaniem za poprzedni miesiąc dostaną w miesiącu następującym po przyjęciu do szkoły doktorskiej. Doktoranci przyjęci do szkół doktorskich z dniem 1 października 2019 r. dostaną podwójną wypłatę w listopadzie. Potem stypendium będzie wypłacane przez miesiąc

 

Wysokość stypendium

Zgodnie z art. 209 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;

57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-z... “(…) przy wynagrodzeniu minimalnym 2 100 zł (wynagrodzenie minimalne na 2018 r.) wysokość stypendium doktoranckiego pomniejszonego o składkę rentową i emerytalną wynosiłoby co najmniej:

przed oceną śródokresową: ok. 2104,65 netto

po ocenie śródokresowej: ok. 3242,29 netto”.

Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (57% wynagrodzenia profesora). 

Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.

W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w przytoczonym powyżej art. 209 ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

 

Zwiększenie wysokości

Stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wynoszącej 37% wynagrodzenia profesora otrzymuje doktorant posiadający:

orzeczenie o niepełnosprawności; 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

orzeczenie o całkowitej, częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

albo orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów i są osobami niepełnosprawnymi, na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Każdy doktorant Szkoły Doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański musi złożyć wypełnione czytelnie drukowanymi literami niebieskim tuszem:

- oświadczenie doktoranta szkoły doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański dla celów ubezpieczeniowych;

- zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS doktoranta szkoły doktorskiej prowadzonej bądź współprowadzonej przez Uniwersytet Gdański dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 18 października do pani Renaty Kowalewskiej (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pokój 110 – budynek tzw. starego rektoratu). Dokumenty można dostarczać od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.

 

Doktoranci Szkół Doktorskich z orzeczeniem o niepełnosprawności itp. muszą złożyć w Biurze Stypendialnym u pana Macieja Ciemnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pokój 110 – budynek tzw. starego rektoratu)

wniosek o wypłatę zwiększonego stypendium doktoranckiego z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokumenty można dostarczać od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-13.30.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 stycznia 2021 roku, 13:26