Nabór wniosków zamknięty- Realizacja praktyki do 15.09.2023

Informacje ogólne

 

Wysokość dofinansowania

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w 

Grupa 1:   Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 €

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 €

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonii Północnej , Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 €

! Dodatkowe dofinansowanie dla osób spełniających kryteria "osób z mniejszymi szansami" - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych zawierających zaświadczenie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG, musi  ono stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych. 

! Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności  - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie  zostanie  przyznane osobom, które przedłożą do wglądu "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" na minimum 45 dni przed rozpoczęciem mobilności. Jeżeli  wnioskowanie o dofinansowanie mobilności nastąpi w okresie krótszym niż 45 dni do wyjazdu, oświadczenie należy złożyć w dniu aplikowania, wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych. Termin ważności orzeczenia musi zawierać w sobie całkowity czas trwania planowanej praktyki. W przypadku, gdy ze względu na stopień niepełnosprawności i indywidulane potrzeby związane z realizacją mobilności, otrzymane dofinansowanie jest niewystarczające, to wówczas możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia według reguł opisanych na stronie: Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności w programie Erasmus+ | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

"Green travel" - 50 Euro + wsparcie indywidualne do 4 dni podróży w obie strony, jeśli dotyczy.  "Green travel" jest dofinansowaniem z tytułu korzystania ze zrównoważonych środków transportu (REGULAMIN „GREEN TRAVEL” dla mobilności długoterminowych - PRAKTYKI - zał. nr 4)

Termin odbywania praktyki

Planowana praktyka w I naborze musi zawierać się w terminie  od 15.11.2021 do 28.10.2022.

Planowana praktyka w II naborze musi zawierać się w terminie od 03.10.2022 do 15.09.2023

Rekrutacja

Otwarcie  rekrutacji I naboru - 15.10.2021

Zakończenie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych I naboru - 31.08.2022

Otwarcie rekrutacji II naboru - 20.06.2022

Zakończenie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych II naboru - 13.07.2023

Złożenie dokumentów aplikacyjnych musi nastąpić na co najmniej 10 dni roboczych przed  planowanym rozpoczęciem mobilności.  

Przyznanie dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością osobistego  złożenia (wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną) kompletu dokumentów aplikacyjnych, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki. Dokumenty, które zostaną złożone po rozdysponowaniu wszystkich środków finansowych, a przed zakończeniem rekrutacji (I nabór - 31.08.2022, II nabór 21.07.2023), będą rejestrowane na liście rezerwowej.                                                                                                                  

Komplet dokumentów aplikacyjnych obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał lub kopia) - zał. nr 1; zał. nr 2 (Szkoły Doktorskie)

2.     Letter of Intent (oryginał lub kopia) - zał. nr 3

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego  – dotyczy tylko  osób, które chcą się ubiegać o stypendium z dodatkiem dla "osób z mniejszymi szansami" (zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych).

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Miejsce składania dokumentów
Sekcja Obsługi Programu Erasmus+
Rektorat UG, pok. 202 (II piętro); ul. Jana Bażyńskiego 8
pn-wt, czw-pt  - godz. 8.00-15.00 (środa - nieczynne: dzień pracy wewnętrznej)
kontakt: +48 58 523 24 67; +48 58 523 31 22, erasmus.eu@ug.edu.pl

UWAGA! Akceptowany będzie komplet dokumentów przesłany drogą elektroniczną, z domeny UG (adres "uczelniany"), zawarty w jednej korespondencji mailowej (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). Po otrzymaniu i zaakceptowaniu kompletu dokumentów aplikacyjnych, SOP Erasmus+ przekaże, drogą mailową, informacje dotyczące dalszych działań;

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5. Październik 2021 - 15:26; osoba wprowadzająca: Monika Butkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Lipiec 2023 - 15:29; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska