Rekrutacja otwarta od 16.06.2023 do 19.07.2024. Realizacja 02.10.2023-19.09.2024

Informacje ogólne

 

Wysokość dofinansowania

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w 

Grupa 1:   Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

820 

Grupa 2:  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

820 

Grupa 3:  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonii Północnej , Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

750 

! Dodatkowe dofinansowanie dla osób spełniających kryteria "osób z mniejszymi szansami" - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie zostanie przyznane pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych zawierających zaświadczenie z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG, musi  ono stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych. 

! Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności  - 250 Euro/m-c. Dofinansowanie  zostanie  przyznane osobom, które przedłożą do wglądu "Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności" na minimum 45 dni przed rozpoczęciem mobilności. Jeżeli  wnioskowanie o dofinansowanie mobilności nastąpi w okresie krótszym niż 45 dni do wyjazdu, oświadczenie należy złożyć w dniu aplikowania, wraz z kompletem dokumentów aplikacyjnych. Termin ważności orzeczenia musi zawierać w sobie całkowity czas trwania planowanej praktyki. W przypadku, gdy ze względu na stopień niepełnosprawności i indywidulane potrzeby związane z realizacją mobilności, otrzymane dofinansowanie jest niewystarczające, to wówczas możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia według reguł opisanych na stronie: Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności w programie Erasmus+ | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

"Green travel" - 50 Euro + wsparcie indywidualne do 4 dni podróży w obie strony, jeśli dotyczy.  "Green travel" jest dofinansowaniem z tytułu korzystania ze zrównoważonych środków transportu (REGULAMIN „GREEN TRAVEL” dla mobilności długoterminowych - PRAKTYKI - zał. nr 5)

Termin odbywania praktyki

Planowana praktyka musi zawierać się w terminie od 02.10.2023 do 19.09.2024

Rekrutacja

Otwarcie rekrutacji- 16.06.2023

Zakończenie przyjmowania dokumentów aplikacyjnych- 19.07.2024

Złożenie dokumentów aplikacyjnych musi nastąpić na co najmniej 10 dni roboczych przed  planowanym rozpoczęciem mobilności.  

Przyznanie dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością  złożenia (wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc”) kompletu dokumentów aplikacyjnych, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki. Dokumenty, które zostaną złożone po rozdysponowaniu wszystkich środków finansowych, a przed zakończeniem rekrutacji (19.07.2024), będą rejestrowane na liście rezerwowej.                                                                                                                  

Komplet dokumentów aplikacyjnych obejmuje:

1.     Formularz Stypendysty (oryginał lub kopia) - zał. nr 2; zał. nr 3 (Szkoły Doktorskie)

2.    Letter of Intent (oryginał lub kopia) - zał. nr 4

3.   Zaświadczenie potwierdzające fakt otrzymywania stypendium socjalnego/o niepełnosprawności  – dotyczy tylko  osób, które chcą się ubiegać o stypendium z dodatkiem dla "osób z mniejszymi szansami" (zaświadczenie musi stwierdzać/dokumentować otrzymywanie stypendium socjalnego/niepełnosprawność w momencie składania dokumentów aplikacyjnych).

Miejsce składania zaświadczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu):
Sekcja Obsługi Programu Erasmus+
Rektorat UG, pok. 202 (II piętro); ul. Jana Bażyńskiego 8
pn-wt, pt  - godz. 8.00-14.00 (środa i czwartek- nieczynne: dzień pracy wewnętrznej)
kontakt: +48 58 523 24 67; +48 58 523 31 22, erasmus.eu@ug.edu.pl

UWAGA! Akceptowany będzie komplet dokumentów przesłany drogą elektroniczną, z domeny UG (adres "uczelniany"), zawarty w jednej korespondencji mailowej (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). Po otrzymaniu i zaakceptowaniu kompletu dokumentów aplikacyjnych, SOP Erasmus+ przekaże, drogą mailową, informacje dotyczące dalszych działań;

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Maj 2023 - 13:28; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Styczeń 2024 - 13:28; osoba wprowadzająca: Klaudia Saczewska