fbpx Welcome to Poland | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Welcome to Poland

Welcome to Poland

Tytuł projektu: Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland

 

Cel:

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem będzie również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Uprawnione są działania mające na celu realizację celów Programu wskazanych w Regulaminie. Mogą to być m. in.:

 1. Wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Wnioskodawcy zaangażowanej do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy, w szczególności w obszarze kompetencji zarządczych, międzykulturowych, komunikacyjnych, językowych, analitycznych, informatycznych oraz innych wynikających z potrzeb szkoleniowych uczestników Programu – działanie obligatoryjne. W przypadku podmiotów realizujących projekty w ramach I naboru wniosków w ramach Welcome to Poland z 2018 roku nie jest możliwe objęcie wsparciem szkoleniowych tych samych pracowników;
 2. Działania związane z przygotowaniem organizacyjnym Wnioskodawcy do obsługi studentów i kadry z zagranicy poprzez:
  1. Przystosowanie serwisów internetowych oraz przygotowanie aplikacji mobilnych wspomagających proces obsługi studentów i kadry z zagranicy;
  2. Przygotowanie informatorów, przewodników w językach obcych, zawierających w szczególności: zestaw informacji, które ułatwią proces obsługi studentów i kadry z zagranicy, zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku Wnioskodawcy, społeczności lokalnej danego miasta;
  3. Przygotowanie i dystrybucja aktów wewnętrznych Wnioskodawcy związanych z obsługą studentów i kadry, norm zwyczajowych, zarządzeń, procedur w dwóch wersjach językowych – polskim oraz angielskim celem zapewnienia równego dostępu do informacji;
  4. Tłumaczenie materiałów dydaktycznych;
  5. System anglojęzycznego lub polsko-anglojęzycznego oznakowania budynków i pomieszczeń Wnioskodawcy, którego celem będzie zwiększenie komfortu i ułatwienia aklimatyzacji nowych studentów i kadry zagranicznej.
 3. Rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu” poprzez:
  1. Tworzenie grup o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym;
  2. Przygotowanie kursów języka polskiego, w tym materiałów na potrzeby kursów dla zagranicznej kadry i studentów;
  3. Budowanie relacji pomiędzy studentami, pracownikami Wnioskodawcy a studentami i kadrą przyjeżdżającą z zagranicy;
  4. Wymiana doświadczeń nt. funkcjonowania w nowym środowisku;
  5. Umożliwienie dostępu do zagranicznych publikacji;
  6. Organizowanie międzynarodowych spotkań/wydarzeń, prowadzonych w językach obcych, etc.
 4. Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym Wnioskodawcy poprzez;
  1. Organizację spotkań/warsztatów lub seminariów ukierunkowanych na integrację międzykulturową;
  2. Wymiana informacji nt. kultur krajów pochodzenia;
  3. Przeprowadzenie działań w zakresie integracji studentów i kadry z zagranicy ze społecznością Wnioskodawcy oraz miasta.
 5. Organizacja miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry tzw. Welcome Centre poprzez:
  1. Opracowanie projektu architektonicznego punktu obsługi;
  2. Przygotowanie merytoryczne osób dedykowanych przez Wnioskodawcę do obsługi Welcome Centre;
  3. Przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia punktu w szczególności pod kątem oferty edukacyjnej Wnioskodawcy.

 

W Programie finansowane są:

 • Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (do 30% wartości Projektu);
 • Koszty organizacji szkoleń lub spotkań i innych wydarzeń w kraju lub za granicą;
 • Koszty podróży– poniesione w związku z realizacją Projektu;
 • Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu.

 

Termin realizacji Programu:

Realizacja projektu musi obejmować okres od 6 do 24 miesięcy i musi zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 r.

 

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 8 kwietnia

2019 r. do 13 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski.

Wsparcia udziela Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi (tel. +48 58 523 31 23 / 58 523 24 08;  e-mail: projektyug@ug.edu.pl  

Zgodnie z Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi, każdy projekt przed złożeniem musi uzyskać rekomendację Komitetu Sterującego oraz zgodę Rektora.

 

Więcej informacji:

www.nawa.gov.pl

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Łukasz Sybicki

e-mail: lukasz.sybicki@nawa.gov.pl

tel. +48 22 390 35 42 

 

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Marta Kontowska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Oźóg
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 lipca 2020 roku, 11:56