Praktyki zawodowe (studenckie)

Realizacja praktyk zawodowych studentów

Praktyki zawodowe studentów realizowane są na wszystkich kierunkach studiów o profilu praktycznym, a także na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Na pozostałych kierunkach studiów konieczność odbycia praktyk zawodowych wynika z programu studiów.

Zasady organizacji praktyk zawodowych określa zarządzenie nr 12/R/21 w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych (https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/101276/zarzadzenie_nr_12r21_rekto…).

Szczegółowe zasady określają wydziałowe regulaminy praktyk.

W celu odbycia praktyki zawodowej student powinien skontaktować się z kierownikiem lub opiekunem praktyk swojego kierunku studiów.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Czerwiec 2022 - 07:37; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Czerwiec 2022 - 07:43; osoba wprowadzająca: Anna Smykowska