PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Zasady BHP podczas pracy zdalnejemerytura

1. CO TO JEST PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny dla osób zatrudnionych program długoterminowego oszczędzania. W PPK mogą uczestniczyć osoby zatrudnione, podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, czyli zarówno Ci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, czy mianowania jak i pracujący na podstawie umowy zlecenia (zwani dalej „pracownikami”).

 Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można skorzystać po osiągnięciu 60 roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach i na określonych warunkach wcześniej. Środki gromadzone na indywidualnym rachunku zgodnie z zapisami ustawy są prywatną własnością uczestnika PPK z zastrzeżeniem art. 105 ustawy o PPK.  W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

Wpłaty na rachunek PPK pochodzą z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika i Funduszu Pracy (Państwa). Gromadzone w PPK środki będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, w których poziom ryzyka zależy od wieku uczestnika (im uczestnik ma krótszy okres do osiągnięcia 60 roku życia, tym bezpieczniej inwestowane będą aktywa funduszu). Kontrolę nad PPK w zakresie działalności instytucji, które prowadzić będą obsługę programu, sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

  Uniwersytet Gdański dokonał wyboru TFI PZU jako instytucji zarządzającej w zakresie PPK w Uniwersytecie Gdańskim.

 

2. UCZESTNICTWO W PPK

Do PPK automatycznie zapisywani są wszyscy pracownicy, którzy ukończyli 18 lat i nie ukończyli 55. roku życia oraz z tytułu zatrudnienia u danego pracodawcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu (czyli zarówno pracownicy na etacie jak i pracujący np. na umowę zlecenie). 

Zapis następuje po upływie  90 dni stażu pracy. Do tego okresu wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy w Uniwersytecie Gdańskim.

Natomiast osoby, które ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia, mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek. Aby stać się uczestnikiem PPK powinieneś  złożyć „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które  ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)”.

 

REZYGNACJA  z uczestnictwa możliwa jest w każdym momencie po złożeniu podpisanej „Deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

Po rezygnacji, można ponownie przystąpić do PPK składając podpisany „Wniosek osoby zatrudnionej o ponowne dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)”.

Osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę składają oryginały wniosków o rezygnację oraz oryginały wniosków o przystąpienie do Działu Kadr 

 

Osoby spoza UG  zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym stosowne wnioski składają w Dziale Płac – Sekcji Umów Cywilnoprawnych 

 

3. CO TO JEST AUTOZAPIS

Co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, Pracodawca będzie miał ponowny obowiązek przekazania wpłaty dla wszystkich Pracowników, również tych, którzy zrezygnowali z udziału w PPK.

Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Jeżeli ponownie nie zdecydujesz się na oszczędzanie w PPK, możesz złożyć kolejną  „Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”.

 

4. SYSTEM WPŁAT I OSZCZĘDZANIA

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł:

 • od Ciebie – Pracownika 2%  wynagrodzenia
 • od Nas (Pracodawcy) – 1,5% wynagrodzenia
 • Funduszu Pracy (Państwa) - jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Wpłaty do PPK dokonywane są od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku o przystąpienie do PPK.

 

5. JAK DZIAŁA PPK?

Wycofanie środków przed 60 rokiem życia:

W każdym momencie możesz skorzystać ze zgromadzonych oszczędności. Jeśli zrobisz to przed osiągnięciem 60 roku życia zostaną one pomniejszone o:

 • 19% podatek od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki”
 • 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy zostanie przekazana do ZUS - zapisywane jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne
 • środki pochodzące z wpłaty powitalnej (250zł) i dopłat rocznych (po 240zł).

Istnieje również możliwość skorzystania ze zgromadzanych środków w przypadku:

 • poważnej choroby swojej, współmałżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu. Przy czym za poważne zachorowanie uważa się całkowitą niezdolność do pracy, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, bądź zdiagnozowanie jednej z jednostek chorobowych wskazanych w ustawie PPK. 
 • na pokrycie wkładu własnego, zaciągając kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu maksymalnie przez okres do 15 lat. Zwrot nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków na cele mieszkaniowe – dotyczy osób przed 45 rokiem życia.
 • Po ukończeniu 60 roku życia możesz rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to czy pracujesz, czy nie, w następujący sposób:

75% środków:

 1. w co najmniej 120 miesięcznych ratach
 2. w postaci produktów finansowych:
 • - na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego
 • - na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie
 1. wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego jeżeli oboje współmałżonków ukończyło 60 lat oraz  jeżeli Twój małżonek, zawarł z tą samą wybraną instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego.

pozostała część 25% środków – jednorazowo, chyba że uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę również w formie ratalnej

Jeżeli jednak preferujesz inne rozwiązanie i chcesz całość zgromadzonych środków wypłacić w dowolnej liczbie rat np. jednorazowa wypłata 100% środków (w jednej racie), wówczas zapłacisz 19% podatek od zysków kapitałowych. Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu wypłat, Pracodawca nie dokonuje już wpłat na Twój rachunek ani też nie otrzymujesz dopłat rocznych (240zł).

 

6. ZMIANA PRACY A PPK

W przypadku zmiany pracy będziesz oszczędzać w instytucji finansowej, którą wybrał Twój nowy Pracodawca. Zostanie dla Ciebie utworzony kolejny rachunek PPK. Pamiętaj jednak o poinformowaniu nowego Pracodawcy o wszystkich dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK zawartych w Twoim imieniu poprzez złożenie w Dziale Kadr (jeśli jesteś pracownikiem) lub w jednostce organizacyjnej, w której zawarłeś umowę cywilnoprawną (jeśli jesteś zleceniobiorcą) „Oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK”.

Środki już zgromadzone będziesz mógł zostawić w starej instytucji (po kilku zmianach Pracodawcy będziesz mógł mieć kilka rachunków PPK) lub przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym rachunku. Jednak, aby zostawić zgromadzone środki w starej instytucji będziesz musiał złożyć pracodawcy/zleceniodawcy podpisaną „Deklarację braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową”. Jeżeli nie złożysz deklaracji braku zgody Pracodawca/Zleceniodawca rozpocznie procedurę dokonania transferu do instytucji finansowej, która jest u nowego Pracodawcy.

 

7. ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Wybrana instytucja finansowa będzie inwestować Twoje oszczędności w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – tzw. fundusze zdefiniowanej daty.

Polityka inwestycyjna w PPK jest ściśle określona ustawą i zakłada funkcjonowanie co najmniej 8 funduszy zdefiniowanej daty. Uczestnik na podstawie swojej daty urodzenia zostaje zaszeregowany do danego funduszu. Na wniosek Uczestnika możliwa jest zmiana funduszu.

Głównym celem polityki funduszu zdefiniowanej daty będzie ograniczenie poziomu ryzyka inwestycyjnego, w taki sposób, aby wraz z wiekiem zmniejszać udział akcji w portfelu inwestycyjnym.

Podsumowując, zadaniem instytucji zarządzającej będzie pomnażanie powierzonych jej w ramach PPK środków w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa środków, sukcesywnie wraz z upływem czasu dopasowując strukturę portfela inwestycyjnego do wieku Uczestnika.

Należy jednak zawsze pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane.

Więcej informacji odnośnie PPK znajdziesz na oficjalnym portalu rządowymhttps://www.mojeppk.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Styczeń 2021 - 10:43; osoba wprowadzająca: Grażyna Stasiłowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Styczeń 2024 - 10:03; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka