PRACA ZDALNA

praca

ZASADY PRACY ZDALNEJ

Kodeks pracy wprowadza dwa rodzaje pracy zdalnej:

- pracę zdalną tj. pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;

oraz

- okazjonalną pracę zdalną tj. pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie na wniosek pracownika, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym;

 

PRACA ZDALNA – KTO MA DO NIEJ PRAWO?

Pracą zdalną oraz okazjonalną pracą zdalną mogą być objęci:

 1. Nauczyciele akademiccy, z zastrzeżeniem postanowień §§ 5 i 6  Zasad Pracy Zdalnej w UG stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 63/R/23 Rektora UG z dnia 04.05.2023 w sprawie zasad pracy zdalnej w UG;
 2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, z wyłączeniem:
 • pracowników obsługi,
 • marynarzy,
 • pracowników służby bibliotecznej z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w Oddziale Bibliografii i Bibliometrii oraz Sekcji Zarządzania  Danymi Badawczymi i Otwartej Nauki,
 • pracowników działalności wydawniczej i poligraficznej zatrudnionych w Zakładzie Poligrafii.

WNIOSEK O PRACĘ ZDALNĄ

Praca zdalna świadczona jest na podstawie uwzględnienia przez pracodawcę wniosku pracownika złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzory wniosków – poniżej.

Wniosek jest opiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz pozostałych przełożonych (zgodnie z obowiązującą drogą służbową), w przypadku nauczyciela także przez Prorektora ds. kształcenia. Rozpatrywany jest przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Opinia powinna uwzględniać w szczególności:

 1. rodzaj oraz zindywidualizowany charakter obowiązków realizowanych przez nauczyciela akademickiego;
 2. możliwość należytego wykonania obowiązków organizacyjnych oraz dydaktycznych podczas pracy zdalnej;
 3. możliwość zapewnienia nauczycielowi akademickiemu środków i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 4. zasady weryfikacji realizowanych zadań i obowiązków organizacyjnych i dydaktycznych, wykonywanych zdalnie.

Uwzględnienie wniosku następuje na czas określony, w przypadku nauczycieli akademickich nieprzekraczający roku akademickiego.

ODMOWA PRACY ZDALNEJ

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika o pracę zdalną, w szczególności gdy:

 1. praca związana jest z bezpośrednią obsługą studentów, doktorantów, pracowników i innych interesantów pracodawcy;
 2. w celu należytego wykonywania obowiązków konieczna jest stała, bezpośrednia obecność pracownika w siedzibie pracodawcy;
 3. organizacja pracy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy w jednostce organizacyjnej, uniemożliwia wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej;
 4. nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej infrastruktury i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a pracownik nie dysponuje odpowiednimi narzędziami.
 5. osiągnięcie przez studenta lub doktoranta efektów uczenia się lub ich odpowiednia weryfikacja musi zostać zrealizowana w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia;
 6. organizacja pracy, w tym właściwe zaplanowanie zajęć dydaktycznych dla studentów lub doktorantów, a także konieczność zapewnienia właściwego toku pracy w jednostce organizacyjnej uniemożliwiają wykonywanie przez nauczyciela akademickiego pracy zdalnej
 7. program studiów albo program kształcenia nie przewiduje prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 8. wniosek zostanie złożony po terminie.

 

PRACA ZDALNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej:

 1. pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.), tj. o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, również po ukończeniu przez nie 18. roku życia,
 2. pracownika – rodzica:
 • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), również po ukończeniu przez nie 18 roku życia,
 1. pracownicy w ciąży;
 2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
 3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W wymienionych przypadkach odmowa pracy zdalnej jest możliwa tylko ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

     

PRACA ZDALNA NA WNIOSEK NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Nauczyciel akademicki, ze względu na organizację pracy może złożyć wniosek o pracę zdalną najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, a w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w trakcie roku akademickiego w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia.

PRACA ZDALNA NA WNIOSEK PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim we wniosku o pracę zdalną wskazuje dni tygodnia, w które świadczona będzie praca zdalna co stanowi harmonogram wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Harmonogram pracy zdalnej stanowi dla kierownika jednostki organizacyjnej podstawę do organizacji pracy jednostki.

Pracownik wykonujący pracę zdalnie jest zobowiązany:

 1. potwierdzić gotowość do pracy o godzinie wynikającej z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, kontaktując się ze swoim przełożonym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams; w szczególnie uzasadnionych sytuacjach związanych z niefunkcjonowaniem tej aplikacji – możliwe jest kontaktowanie się z przełożonym za pośrednictwem odpowiedniego narzędzia informatycznego lub telefonicznie;
 2. informować o wynikach swojej pracy w sposób i w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej;
 3. raportować wykonywane czynności oraz na bieżąco, w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej, przesyłać raport do kierownika jednostki organizacyjnej z adresu poczty elektronicznej w domenie @ug.edu.pl.

Raport z wykonywanych czynności stanowi podstawę do bieżącej oceny pracy pracownika. Raporty przechowywane są przez kierownika jednostki organizacyjnej. Wzór raportu -poniżej.

OKAZJONALNA PRACA ZDALNA

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od wymiaru czasu pracy.

Okazjonalna praca zdalna świadczona jest na podstawie zgody kierownika jednostki organizacyjnej, na wniosek pracownika złożony przed rozpoczęciem dnia pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, w postaci papierowej lub elektronicznej. Wzór wniosku -poniżej. Wniosek nie jest wiążący dla pracodawcy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Maj 2023 - 11:42; osoba wprowadzająca: Grażyna Stasiłowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 19. Wrzesień 2023 - 14:11; osoba wprowadzająca: Anna Paprocka