fbpx Stypendium socjalne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu na przełomie listopada i grudnia także wyrównania za październik.

Po 21 października 2019 r. w Centrum także można składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne, a także zapomogi - jednak bez szans na wyrównanie za październik
(od poniedziałku do piątku w godz. 10-13, z wyjątkiem środy gdy w Centrum nie są przyjmowani studenci)!
 
Pracownicy Centrum będą pełnić także dyżur w sobotę, 26 października, zapraszamy wóczas studentów w godz. 10-13.
 
Centrum nie będzie przyjmować studentów od 4 do 8 listopada.
 
Od 12 listopada zapraszamy ponownie od poniedziałku do piątku w godz. 10-13, z wyjątkiem śród.

 

Stypendia socjalne od roku akademickiego 2019/2020 przyznawane są przez Uczelnianą Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

Najważniejsze dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o stypendium socjalne:

Oprócz wniosku i oświadczeń studenta oraz pełnoletnich członków rodziny dostępnych tutaj należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach i odprowadzonych składkach w 2018 roku, jeżeli w 2019 r. nie zmieniła się sytuacja materialna.

W przypadku obcokrajowców należy udać się po zaświadczenia z krajowych odpowiedników tych urzędów, chyba że rodzina pracuje w Polsce. Wszystkie dokumenty pobrane w obcym języku powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 
W przypadku niepełnoletniego rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.
 
Jeżeli dochód na osobę na miesiąc w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł należy do wniosku dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny po przeprowadzonym na wniosek studenta wywiadzie środowiskowym w celu udzielenia pomocy.
 
W przypadku nieprzekraczania dochodu 528 zł i niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej stypendium socjalne NIE ZOSTANIE przyznane. 
 
Jeżeli wnioskujący o stypendium socjalne student z dochodem netto na osobę w rodzinie miesięcznie nieprzekraczającym kwoty 528 zł dostarczy zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o tym, że rodzina nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej to stypendium socjalne NIE ZOSTANIE przyznane.
 
W ośrodku pomocy społecznej należy u pracowników socjalnych zawnioskować o PRZEPROWADZENIE WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO. Po przeprowadzeniu wywiadu ośrodek powinien wydać decyzję w trybie administracyjnym o przyznaniu bądź nie odpowiednich świadczeń z pomocy społecznej.
 
Jeśli ośrodek nie przyzna świadczenia oznacza to w praktyce, że przeprowadzony wywiad środowiskowy wykazał, że dochód w rodzinie jest wyższy niż wymieniona na początku kwota.
Wówczas nadal można starać się o stypendium jeśli dochód na osobę w rodzinie na miesiąc na rękę nie przekracza 960 zł, ale zgodnie z punktem 5 art. 88 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy przed Uczelnianą Komisją Stypendialną udokumentować źródła utrzymania rodziny. Jednak w pierwszej kolejności przy dochodzie poniżej 528 zł należy KONIECZNIE udać się do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. 
 
Wzór wniosku o zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej - należy go złożyć w ośrodku pomocy społecznej i do Centrum dostarczyć otrzymane stamtąd zaświadczenie!
 

Stawki dochodowe i stawki stypendium socjalnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020:

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:

670zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

590zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł

520zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 960,00 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

780zł          - przy dochodzie do 300,00 zł

700zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł

630zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 960,00 zł

 

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik jeżeli wniosek został złożony w terminie) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od liczby świadczeniobiorców.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Ciemny
Treść wprowadzona przez: Maciej Ciemny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 8:33