Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

  dProrektor ds. Współpracy i Rozwoju - dr hab. Sylwia Mrozwoska, prof. UGr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

  Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
  na kadencję 2020-2024

 

  Sekretariat Prorektora:

  tel. +48 58 523 20 18
  fax +48 58 523 24 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres obowiązków

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju UG należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.   
  Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:
 1. Uczestniczenie w realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
 3. Koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
 4. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.) na podstawie odrębnych upoważnień.
 5. Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
 6. Współpraca z organizacjami pracodawców.
 7. Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
 8. Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
 9. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
 10. Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.
 1. Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 2. Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 3. Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Biogram

w opracownaiu

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12 Marzec, 2014 - 10:36; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: piątek, 2 Wrzesień, 2022 - 08:22; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski