Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Sylwia Mrozowska

dr hab. Sylwia Mrozowska

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37

Zakres obowiązków

 1. Do kompetencji Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju UG należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.   
  Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:
  1. Uczestniczenie w realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
  3. Koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
  4. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.) na podstawie odrębnych upoważnień.
  5. Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
  6. Współpraca z organizacjami pracodawców.
  7. Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
  8. Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
  9. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
  10. Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.
 2. Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 3. Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 4. Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

   

Biogram

Sylwia Maria Mrozowska (ur. 6 IV 1977), politolożka, menedżerka projektów badawczych i prac rozwojowych. Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (1996), doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2004), doktorka habilitowana nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, specjalność: polityka energetyczna (2017), profesorka Uniwersytetu Gdańskiego (2019). Dyrektorka Centrum Zrównoważonego Rozwoju (2020), członkini Team Europe Polska (2020), członkini Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej (2021), Prorektorka ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2022). W latach 2001-2004 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz na Wydziale Ekonomicznym w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Prowadzi badania w obszarze społecznych i politycznych uwarunkowań rozwoju technologii energetycznych, zrównoważonego rozwoju, strategii, lobbingu, a także partycypacji oraz procesów rozwojowych instytucji szkolnictwa wyższego. W tym zakresie opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych oraz zredagowała i współredagowała siedem prac zbiorowych, m.in. Lobbing a wyzwania regionalne w Unii Europejskiej (Gdańsk 2012); Uniwersytet jutra (Kraków 2015); Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją (Kraków 2016); Social Science and Energy Issues (Kraków 2016); Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Morska energetyka wiatrowa (Warszawa 2023).

Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi województwa pomorskiego, prowadząc szkolenia i przygotowując ekspertyzy. Członkini Rady Innowacji ds. Offshore działającej w ramach Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku (2021), Think Tanku „Metropolia”, Rady Innowatorów ESG; ekspertka Joint Research Centre - Komisji Europejskiej w ramach projektu pilotażowego REGIONS2030.

Aktywnie działa jako menedżerka, koordynatorka i wykonawczyni projektów naukowych i prac rozwojowych w obszarze Nauka-Społeczeństwo-Technologia (Science-Technology-Society). Pełniła funkcje koordynatora i wykonawcy projektów prowadzonych m.in. w ramach grantów MNiSW i NCBiR oraz programów: H2020, Horyzont Europa, Interreg Południowy Bałtyk, Jean Monnet Programme, Jean Monnet Modules (Erasmus +), EFS POKL, Europa dla Obywateli, Młodzież w Działaniu, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, granty wyszehradzkie, a także w ramach środków norweskich: Rozwój Polskich Uczelni. Obecnie kieruje projektem NCN Preludium Bis (Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020); projektem Horyzont 2020 reSEArch-EU (Reinforcing Sustainable Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance – koordynatorka UG). Jest zaangażowana w kierowanie zadaniem Goes Greener w projekcie SEA-EU 2.0 (Erasmus +) oraz pełni funkcję wykonawczyni w projektach Horyzont Europa: RE-WIRING (Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment) oraz CALALISI (Catalysation of institutional transformations of Highter Education Institutions through the adoption of acceleration services).

Pełni funkcję ekspertki, oceniając projekty w programach: Horyzont 2020, NAWA, Fundusz Naukowy Serbii, RPO.

Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera, NAWA. Prowadziła wykłady gościnne w ramach Programu Erasmus w University of Naples Federico II i Comenius University; w ramach projektu PROM UG odbyła staż w Norwegian University of Science and Technology.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013), wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza „Nauczyciel Roku”, Uniwersytet Gdański (2017).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Marzec 2014 - 10:36; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Marzec 2024 - 13:39; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz