fbpx Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

Prorektor ds. Rozwoju UGprof. dr hab. Krzysztof Bielawski
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
na kadencję 2020-2024

 
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Obowiązki i uprawnienia Prorektora określają w szczególności przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
 3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
 4. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy.
 3. Przeprowadzać okresowe oceny podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie Gdańskim procedurą.
 4. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 5. Dbać o wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.         
Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Uczestniczenie w przygotowaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
 3. Koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
 4. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.).
 5. Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
 6. Współpraca z Senacką Komisją Organizacji i Rozwoju oraz Senacką Komisją ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii.
 7. Współpraca z Kanclerzem i Dyrektorem Finansowym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
 8. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie kompetencji i zadań powierzonych przez Rektora.
 9. Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
 10. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
 11. Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój UG z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.

 

Prorektorowi ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką podlegają bezpośrednio:

 1. Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi;
 2. Centrum Transferu Technologii;
 3. Centrum Analiz i Ekspertyz UG;
 4. Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej.

 

Prorektor sprawuje nadzór nad Gdańskim Centrum Zasobów Biologicznych.

Prorektor kieruje pracami Komitetu Sterującego ds. Projektów Uniwersytetu Gdańskiego.


Biogram

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (rocznik 1961) – biotechnolog, specjalista w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów.

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego (samodzielny Wydział Biologii rozpoczął działalność 1 września 2008 roku). Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011)
i profesor zwyczajny (od 2011 roku). Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

Jest koordynatorem międzynarodowego projektu 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie MOBI4Health, którego beneficjentem jest Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz koordynatorem polskiego zespołu w konsorcjum realizującym projekt „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences, HORIZON 2020), w którym UG wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań. Jest ponadto liderem zespołu naukowego Wydziału realizującego wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Belgii międzynarodowy projekt badawczy dotyczący badań biologii wirusa zapalenia wątroby typu B.

Jest wiceprezydentem i członkiem Komitetu Sterującego w międzynarodowym stowarzyszeniu ScanBalt oraz recenzentem grantów polsko-norweskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, grantów MNiSW, NCBiR i NCN, programu „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest również członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP i grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz organizacji międzynarodowych: European Association of the Study of the Liver (EASL) i EORTC - PathoBiology Group. Jest przedstawicielem Polski i członkiem Komitetu Sterującego na lata 2014-2017 w międzynarodowym stowarzyszeniu European Society for Translational Antiviral Research (ESAR). Od lat aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami naukowymi jak i z instytucjami biznesowymi oraz otoczenia biznesu w kraju i zagranicą.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, 11:28