fbpx Rektor | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rektor

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2020-2024

Biuro Rektora
tel. +48 58 523 24 07, +48 58 523 20 43
fax +48 58 523 31 73
 

Obowiązki wynikające z § 41 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu, opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu uchwaloną przez Senat oraz podejmuje działania zapewniające właściwe funkcjonowanie Uniwersytetu.

2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut dla innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza, w szczególności:

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uniwersytetu, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w Ustawie;

2) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu;

3) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uniwersytetu;

5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu;

6) określa zakres obowiązków prorektorów;

7) tworzy, przekształca i likwiduje studia doktoranckie, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające i szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem;

8) tworzy i znosi komitety, komisje lub zespoły rektorskie oraz określa ich zadania, skład osobowy i okres funkcjonowania;

9) powołuje i odwołuje pełnomocników Rektora;

10) upoważnia określonych kierowników jednostek organizacyjnych lub innych pracowników Uniwersytetu do podejmowania lub wykonywania działań bądź czynności w jego imieniu.

3. Rektor może, w celu realizacji przysługujących mu kompetencji, wydawać zarządzenia.

4. Rektor określa zasady tworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych i innych aktów prawnych Uniwersytetu.

5. Rektor, na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez Senat, zatrudnia na stanowiskach: profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w Uniwersytecie. Opinia Senatu nie jest wymagana przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.

6. Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. postępowania etycznego nauczycieli akademickich UG.

7. Organem doradczym Rektora jest Kolegium Rektorskie, w którego skład wchodzą prorektorzy, dziekani, Kanclerz i Kwestor oraz inne osoby zaproszone przez Rektora. Posiedzenia Kolegium zwołuje oraz przewodniczy im Rektor albo upoważniona przez niego osoba.

 


Biogram


 

Dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (rocznik 1957) – ekonomista, specjalista w dziedzinie finansów, ryzyka finansowego oraz zarządzania. Od początku zawodowej kariery związany z Uniwersytetem Gdańskim, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką.

 

Dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG, urodził się 15 czerwca 1957 roku w Czersku. W 1986 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu, późniejszy Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, w zakresie ekonomii. W 1992 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2011 roku – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Z Uniwersytetem Gdańskim jest związany od początku swojej drogi zawodowej. Karierę naukową rozpoczął w 1994 roku w Katedrze Bankowości, a obecnie jest kierownikiem Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania. W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego w Uniwersytecie Gdańskim, przez dwie kadencje, od 2008 do 2016 roku zajmował stanowisko Kanclerza Uczelni. 17 marca 2016 został wybrany na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020, a w czerwcu 2016 roku – na Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2016-2020.

 

Dr hab. J. Gwizdała, prof UG, skutecznie łączy pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną z praktyką – jest ekspertem sądowym w dziedzinie finansów i bankowości, opracowywał raiting kredytowy dla miasta Gdańska, był głównym negocjatorem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w zakresie finasowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku, a doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, którego był dyrektorem. Ukończył Studium Menedżerskie dla wyższej kadry kierowniczej „Euromenedżer XXI wieku” oraz kurs państwowy i jest uprawniony do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. Posiada licencję zarządcy nieruchomościami. Dzięki zawodowemu doświadczeniu i naukowemu dorobkowi kształci menedżerów i specjalistów dla instytucji finansowych, przede wszystkim dla banków, towarzystw ubezpieczeniowych i samorządów terytorialnych. Jest współtwórcą międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe, prowadzonego wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania.

 

Pełnił wiele funkcji, między innymi Prezesa Akademickiego Związku Sportowego w Uniwersytecie Gdańskim, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wolnego Obszaru Gospodarczego w Gdyni, Dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej w KB SA w Warszawie, Wiceprezydenta Miasta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji.

 

Jest członkiem wielu naukowych i społecznych gremiów: Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Gdańsku, Rady Programowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Rozwoju Regionalnego przy Lechu Wałęsie, Instytutu Kaszubskiego i Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego, Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów, Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Programowej Fundacji Absolwentów i Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Programowej Ośrodka Współpracy Regionalnej Uniwersytetu Gdańskiego, Rady Programowej Gazety Uniwersyteckiej, a także członkiem założycielem Stowarzyszenia Ratowania Gdańskiej Urologii.
Jest także współzałożycielem Stowarzyszenia „Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka”. Jest współorganizatorem pierwszego na Pomorzu Centrum Transferu Technologii
(jako stowarzyszenie).

 

Zainteresowania naukowe koncentruje między innymi na systemach bankowych w państwach UE, bankowości korporacyjnej w Polsce, zajmuje się także finansowaniem inwestycji proekologicznych przez banki i instytucjami pozabankowymi, zarządzaniem ryzykiem kredytowym (zwłaszcza współczesnymi metodami jego ograniczania), bankowością transakcyjną jako usługą ograniczonego ryzyka, projektami Project Finance w bankach komercyjnych, bankowością elektroniczną w polskich bankach komercyjnych, finansowaniem budownictwa mieszkaniowego w Polsce, realizacją i finansowaniem inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz bankowością hipoteczną.

 

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, m.in.: „Czas na pieniądz – Zarządzanie Finansami”,  „Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego – model creditmetrics”, „Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce – jego wpływ na wzrost gospodarczy”, „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, „Kredyty hipoteczne w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych w Polsce”, „Strategie inwestowania w nieruchomości”, „Finansowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej”, „Private banking – standardy zachodnie a doświadczenia polskie”, „Rola analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce”, „Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego” (monografia).

 

Uczestniczy w wielu projektach, miedzy innymi takich jak: Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania jakością w Uniwersytecie Gdańskim (PO KL), Budowa Instytutu Biotechnologii UG (PO I Ś), Budowa Wydziału Biologii i Wydziału Chemii UG (PO I Ś), Budowa Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, Budowa statku naukowo – badawczego do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego, Budowa budynku Neofilologii UG i budynku administracji centralnej UG (RPO woj. Pomorskiego i budżet państwa). Jest członkiem Komitetu Sterującego d/s. Projektów Międzynarodowych UG, Komitetu Sterującego ds. Krajowych Projektów Naukowych UG, Komitetu Audytu Uniwersytetu Gdańskiego, Komitetu Sterującego Projektu „INTIS”, Rady Programowej ds. „Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus”, Komisji ds. realizacji projektu „Bałtyckie Centrum Przetwarzania i Udostępniania Danych” (ZIT dla woj. Pomorskiego), Zespołu ds. wdrożenia strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego, Zespołu ds. „Strategii Rozwoju Sopotu 2030” i wielu innych, a także kierownikiem projektu „EDU EKO HEL” (RPO woj. Pomorskiego).

 

Został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką AZS, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Jest laureatem wielu nagród, miedzy innymi  Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, organizacyjne oraz wkład w rozwój Uniwersytetu.

 

Doświadczenia naukowo – dydaktyczne:

 • 1992 – 1994       Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny ITE – starszy wykładowca
 • 1994 –  2011      Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – Katedra Bankowości – adiunkt
 • 1996 – 1999       Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku - docent
 • 1997 – 1998       Studium Finansów w Gdańsku – wykłady – umowa zlecenie
 • 1998 – 2015       Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku adiunkt, prof. nadzwyczajny
 • 2011 – nadal   Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, prof. nadzwyczajny, kierownik katedry.
 • Staż naukowy w Uniwersytecie w Turku – Finlandia.
 • Wykłady na Uniwersytecie Technicznym w Wiesbaden – Niemcy.
 • Udział w ponad 100 konferencjach naukowych (w tym ok.30 konferencjach międzynarodowych).
 • Autor 60 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach, 83 rozdziały w monografiach oraz dwie książki.

 

Najważniejsze osiągnięcia służące praktyce:

 

 • Współrealizowanie projektu „System finansowania szkolnictwa wyższego” (zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontrolingu dla szkół wyższych.
 • Wdrożenie projektu „Zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim”.
 • Współtwórca „Systemu Oceny Okresowej Pracowników” w szkołach wyższych i wdrożenie w UG.
 • Opracowanie i wdrożenie „Kodeksu etyki” pracowników UG niebędących nauczycielami akademickimi.
 • Współorganizacja pierwszego na Pomorzu Centrum Transferu Technologii
 • Współudział w utworzeniu Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK).
 • Opracowanie koncepcji i wdrożenie procesu kredytowego dla banków komercyjnych w zakresie obsługi klientów korporacyjnych i MŚP.
 • Wdrożenie projektu dot. modelu finansowania komunikacji miejskiej w Gdańsku (Koordynator projektu).
 • Wdrożenie projektu „Kredyt EBOiR dla Gminy Gdańsk” (Koordynacja i nadzór).
 • Przygotowanie Ratingu Kredytowego dla miasta Gdańsk (Koordynator projektu).
 • Restrukturyzacja finansowa Zakładów Opieki Zdrowotnej w woj. pomorskim (zlecenie Wojewody Gdańskiego).
 • Udział w realizacji projektu „Program do 2000 r. dla Polski w zakresie finansowania ekorozwoju” (zlecenie Ministerstwa Środowiska).
 • Główny negocjator z EBOiR w zakresie finansowania inwestycji komunikacyjnych w Gdańsku.

 

 Aktywność na rzecz samorządu i gospodarki:

 

 • Członek Rady Programowej Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.
 • Członek Rady Programowej Rozwoju Miasta Sopot.
 • Członek zespołu realizacyjnego projekt Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego.
 • Kierownik Projektu „EDU EKO HEL – przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej UG w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu” finansowanego przez RPO woj. pomorskiego.
 • Członek Komitetu Sterującego projektu INTIS.
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu „Budowa statku naukowo – badawczego UG do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu „Budowa Instytutu Biotechnologii w Gdańsku”.
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu „Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego i Administracji Centralnej UG” finansowanego przez RPO i MNiSW. Kontrola budowy budynku Administracji Centralnej przeprowadzona przez Najwyższa Izbę Kontroli w 2015 roku zakończyła się pozytywną oceną.
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego dot. projektu budowy Domu Studenckiego i Uniwersyteckiego Centrum Sportu i Rekreacji w ramach koncepcji partnerstwa publiczno – prywatnego.

 

 

Doradztwo i ekspertyzy:

 

 • Doradca Ministra Ochrony Środowiska.
 • Doradca ds. ryzyka w Energa S.A.
 • Doradca Ministra Finansów w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych.
 • Doradca Ministra Skarbu Państwa w zakresie nowelizacji Ustawy o Portach Morskich.
 • Doradca Zarządu ds. finansowych TUiR „GWARANT” w Gdańsku.
 • Ekspert w zakresie projektów realizowanych w koncepcji partnerstwa publiczno – prywatnego.
 • Ekspertyzy sądowe w zakresie finansów (wielokrotnie).

 

Współzałożyciel następujących organizacji:

 

 • Współzałożyciel Instytutu Kaszubskiego.
 • Współtwórca Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. Brunona Synaka.
 • Współzałożyciel Instytutu Lecha Wałęsy.
 • Udział w utworzeniu i powołaniu sp. z o.o. „Centrum Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii”.
 • Współtwórca międzywydziałowego kierunku studiów Podatki i Doradztwo Podatkowe (Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG)

 

Członkostwo  w organizacjach naukowych:

 

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku.
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe – członek zarządu.
 • Instytut Kaszubski.
 • Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka – przewodniczący rady.
 • Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – członek rady fundacji.
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów – przewodniczący rady fundacji.
 • Fundacja Absolwentów i Studentów UG – członek rady fundacji.
 • Stowarzyszenie „Rajcy Gdańscy”.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, 11:28