fbpx Dział Płac | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Płac

KOMUNIKATY DZIAŁU PŁAC

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 maja 2021 roku, 14:12

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 marca 2021 roku, 9:03

INFORMACJE DOTYCZĄCE COVID - 19

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 maja 2021 roku, 8:44

DOKUMENTY - ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Pieniak
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 grudnia 2020 roku, 11:34

INNE DOKUMENTY DZIAŁU PŁAC

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego - załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/20 z dnia 17 marca 2020 roku ze zmianami zgodnie z  Zarządzeniem 70/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku

 

Zarządzenie nr 38/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie wzorów wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim

UWAGA nastąpiła zmiana zarządzenia nr 38/R/20 w zakresie niektórych wniosków i formularzy związanych z przyznawaniem i wypłatą wynagrodzeń w Uniwersytecie Gdańskim 

Wzory wniosków:

 1. Wzór wniosku o przyznanie wynagrodzenia specjalnego (dodatku) - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
 2. Wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2 do zarządzenia
 3. Wzór wniosku o cofnięcie dodatku zadaniowego - załącznik nr 2a do zarządzenia
 4. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za udział w komisji habilitacyjnej - załącznik nr 3 - NOWY WZÓR
 5. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za postępowanie w przewodzie doktorskim-załącznik nr 4 -NOWY WZÓR
 6. Lista wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za recenzje w przewodach o nadanie stopnia / tytułu naukowego - załącznik nr 5 -NOWY WZÓR
 7. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za realizację praktyk studenckich - załącznik nr 6 do rozporządzenia
 8. Wzór wniosku o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej - załącznik nr 7 do rozporządzenia
 9. Wzór formularza listy wypłat za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich - załącznik nr 8 do zarządzenia
 10. Wniosek o przyznanie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9 - NOWY WZÓR
 11. Wniosek o cofnięcie dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych - załącznik nr 9a - NOWY WZÓR
 12. Wzór wniosku premiowego dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim - załącznik nr 10 do zarządzenia
 13. Wzór wniosku o pozbawienie pracownika premii regulaminowej - załącznik nr 10 a do zarządzenia

 

Zasady przyznawania premii pracownikom niebędącycym nauczycielami akademickimi - załacznik nr 17 do Regulaminu Wynagradzania UG

 

Inne dokumenty Działu Płac

      1) Oświadczenie pracownika dotyczące kwoty zmniejszającej podatek

      2) Wnioski do zasiłku opiekuńczego:

                  ZUS Z-15A Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania  opieki nad dzieckiem

                 ZUS Z-15B Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 czerwca 2021 roku, 12:32

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 maja 2021 roku, 14:07

DOKUMENTY - UMOWY CYWILNOPRAWNE

Zarządzenie nr 37/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim  (OBOWIĄZUJE OD 15.03.2021) 

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych w UG (załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 37/R/21) 

Załączniki do umowy o dzieło:

Załączniki do umowy zlecenia

    

Wzory dokumentów w wersji angielskiej

Załączniki do umowy o dzieło:

Załączniki do umowy zlecenia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Weronika Pieniak
Treść wprowadzona przez: Eliza Władecka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 kwietnia 2021 roku, 14:40

PRACOWNICY DZIAŁU PŁAC

Kierownik

mgr Jolanta Moś
telefon: +48 58 523 24 54
e-mail: jolanta.mos@ug.edu.pl

Zastępca Kierownika

mgr Dorota Trybała
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: rekdt@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Chemii
ADMINISTRACJA: Administracja Rektorat.

Pracownicy

mgr Danuta Aleksandrowicz
telefon: +48 58 523 24 06
e-mail: danuta.aleksandrowicz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Instytut Filologii Germańskiej, Instytut Filologii Romańskiej, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich-Pracownia Sinologii
ADMINISTRACJA: Wydział Chemii
OBSŁUGA: Wydział Chemii, DS-10, DS-11, Hotel Asystencki nr 1, Wydział Historyczny.

Małgorzata Bocian
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: rekmboc@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Historii
ADMINISTRACJA: Biblioteka Sopot, Biblioteka Główna
OBSŁUGA: Górki Wschodnie, Neofilologia, Hotel Asystencki nr 2, Biblioteka Główna, Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, DS-5.

mgr Beata Grzywacz
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: beata.grzywacz@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Zarządzania, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Fizyki), Wydział Nauk Społecznych (Instytut Politologii), Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ADMINISTRACJA: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Biologii, Wydział Biotechnologii, Centrum Transferu Technologii
OBSŁUGA: Wydział Ekonomiczny, Dział Transportu.

Weronika Pieniak
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: weronika.pieniak@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii, Hel
ADMINISTRACJA: Wydział Biologii, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania
OBSŁUGA: Wydział Oceanografii i Geografii,  DS-7, Hel, Wydział Biotechnologii, Zespół Obiektów Gdańsk-Kładki.

Joanna Sprawka
telefon: +48 58 523 25 52
e-mail: reksj@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki i Informatyki), Wydział Nauk Społecznych: Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii
ADMINISTRACJA: Rektorat, Wydział Nauk Społecznych
OBSŁUGA: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii, Ośrodek Łączyno, Borucino, Jednostka Pływająca, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Maria Studzińska-Derda
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: rekmst@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Centrum Języków Obcych, Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, Biblioteka Główna
ADMINISTRACJA: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Wydawnictwo UG,
OBSŁUGA: Wydział Zarządzania, CDK, Biblioteka Ekonomiczna, Wydział Prawa, DS-6, Zakład Poligrafii Wydawnictwo UG.

mgr Eliza Władecka
telefon: +48 58 523 24 71
e-mail: e.wladecka@ug.edu.pl

NAUCZYCIELE: Wydział Filologiczny: Zakład Języka Polskiego, Katedra Filologii Klasycznej, Zakład Kulturoznawstwa, Zakład Filmu i Mediów, Instytut Skandynawistyki, Zakład Rosjoznawstwa, Zakład Pragmatyki,Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego, Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich, Katedra Logopedii
ADMINISTRACJA: Wydział Filologiczny, Wydział Historyczny, Borucino, DS-y
OBSŁUGA: Zespół Obiektów Administracji Centralnej, DS-3, DS-8, DS-9, Biblioteka Główna, Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy Pałac w Leźnie, Centrum Inwestycji i Remontów.

 

Sekcja Umów Cywilnoprawnych:

Kierownik sekcji

telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:maria.dyszczynska@ug.edu.pl

Pracownicy

mgr Honorata Kloc
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail:rekhk@ug.edu.pl

Bożena Kowalska
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: rekbk@ug.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Matys
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: agnieszka.matys@ug.edu.pl

Danuta Piłat
telefon: +48 58 523 24 52
e-mail: danuta.pilat@ug.edu.pl

Monika Warsińska
telefon: +48 58 523 24 52

e-mail:monika.warsinska@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Eliza Władecka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 lipca 2021 roku, 13:20