Program publikacyjny UG

 

Logo PP małe

Program publikacyjny UG - fundusz na dofinansowanie upowszechniania wyników badan naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego oraz doktorantów szkół doktorskich UG

 

Kto może skorzystać z Programu?

O dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG mogą ubiegać się:

 1. nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N,
 2. doktoranci szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie publikacji w ramach Programu publikacyjnego UG jest autorstwo, współautorstwo, przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu publikacji naukowych, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych lub przez prestiżowe wydawnictwa naukowe oraz ukazanie się publikacji, w danym roku obowiązywania Programu.

 

Co można uzyskać uczestnicząc w Programie?
 • dofinansowanie kosztów wydawniczych oraz otwartego dostępu do publikacji,
 • dodatek publikacyjny/jednorazowe stypendium dla pracownika/doktoranta z tytułu opublikowania pracy w prestiżowym czasopiśmie lub wydawnictwie.

 

Wysokość dodatku publikacyjnego dla pracownika (jednorazowego stypendium dla doktoranta) zależy od:

 • prestiżu czasopisma na podstawie zaklasyfikowania go w określonym percentylu według wartości wskaźnika Cite Score/Journal Impact Factor w odniesieniu do czasopism przypisanych do danej kategorii (dyscypliny) w bazie Scopus/Web of Science Core Collection,
 • uznania dla czasopisma lub wydawnictwa w dyscyplinie naukowej,
 • zasięgu i wielkości potencjalnego grona odbiorców publikacji, w tym dostępności publikacji w obiegu międzynarodowym. 

Maksymalna wysokość dodatku/stypendium określona jest w par. 11 ust. 1 Zarządzenia Rektora nr 161/R/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG”.

W przypadku artykułów, które zostały opublikowane w czasopismach ujętych w bazie Scopus/Web of Science Core Collection i sklasyfikowanych w najwyższych dziesięciu percentylach według współczynnika Cite Score/Journal Impact Factor, maksymalne kwoty świadczenia, o których mowa w ust. 1 Zarządzenia, mogą zostać zwiększone o 100%. Jeśli czasopismo jest sklasyfikowane w najwyższych pięciu percentylach maksymalne kwoty świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone o 150%.

 

Jakie publikacje mogą zostać zgłoszone w programie

Do Programu mogą zostać zgłoszone publikacje, które ukazały się (lub ukażą) w danym roku obowiązywania Programu i zostały opublikowane w:

 • czasopismach, które na liście ministerialnej (aktualnej w dniu 1 stycznia w roku obowiązywania programu) uzyskały:
  • min. 140 pkt. – w dyscyplinach: biotechnologia, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i Środowisku, nauki fizyczne, nauki chemiczne,
  • min. 100 pkt. – w pozostałych dyscyplinach uprawianych w UG.
 • wydawnictwach, które zostały ujęte w wykazie ministerialnym na poziomie II.

 

Jak złożyć wniosek?
 • W celu uzyskania dofinansowania kosztów publikacji/otwartego dostępu należy złożyć druk Wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów publikacji oraz kosztów otwartego dostępu w ramach „Programu Publikacyjnego UG”.
 • W celu uzyskania świadczenia należy złożyć druk Informacja o osiągnięciach publikacyjnych nauczyciela akademickiego lub słuchacza szkoły doktorskiej w ramach „Programu Publikacyjnego UG”.
 • Nauczyciele akademiccy składają wnioski elektronicznie poprzez Portal Pracownika.
 • Doktoranci szkół doktorskich składają wnioski papierowo lub elektronicznie (podpisany skan) w Sekcji Programów Doskonałości Naukowej (programyIDUB@ug.edu.pl). Wzór wniosku znajduje się w załącznikach na dole strony.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

Decyzja o przyznaniu środków z Programu publikacyjnego UG przekazywana jest w Portalu Pracownika (nauczyciele akademiccy) lub e-mailem (doktoranci) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

W okresie wakacyjnym może nastąpić nieznaczne przesunięcie terminu ogłoszenia decyzji.

Osoby, które uzyskały dofinansowanie kosztów publikacji/otwartego dostępu otrzymają decyzję również pocztą elektroniczną (z określeniem numeru księgowego zadania). 

Wypłata świadczenia dla pracownika/doktoranta planowana jest na koniec miesiąca, w którym została wydana decyzja.

 

Szczegółowe zasady Programu

Zasady Programu zostały ustanowione Zarządzeniem Rektora nr 161/R/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie funduszu na dofinansowanie wyników badań naukowych – „Program publikacyjny UG”, które dostępne jest TUTAJ.

Zasady Programu obowiązujące od stycznia 2023 r.

Rekomendacje Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sprawie publikowania przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego w czasopismach naukowych

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Zarządzenia Rektora nr 161/R/22 wnioski oceniane są według punktacji ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego obowiązującej w dniu 1 stycznia w roku dofinansowania, tj. na dzień 1 stycznia 2023 r.

 

Kontakt

W sprawie dodatkowych pytań można kontaktować się z pracownikami Sekcji Programów Doskonałości Naukowej

tel.: 58 523-31-87; 58 523-31-88, 58 523-31-71

e-mail: programyIDUB@ug.edu.pl

 


Załączniki

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Styczeń 2021 - 14:32; osoba wprowadzająca: Edyta Kunaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 21. Lipiec 2023 - 12:18; osoba wprowadzająca: Agata Krawczykowska