Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
na kadencję 2020-2024

 
 

Sekretariat Prorektora:

tel. +48 58 523 20 18
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG należą sprawy dotyczące realizacji przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju Uczelni oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.   

Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:
1) Uczestniczenie w realizacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
2) Inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych dotyczących rozwoju Uczelni.
3) Koordynacja działalności związanej z wynalazczością, ochroną patentową oraz komercjalizacją wyników badań.
4) Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych (fundusze strukturalne, inicjatywy wspólnotowe, programy Unii Europejskiej itp.) na podstawie odrębnych upoważnień.
5) Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.
6) Współpraca z organizacjami pracodawców.
7) Współpraca z Kanclerzem i Kwestorem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie spraw dotyczących rozwoju Uczelni.
8) Koordynacja działań na rzecz integracji środowisk biznesowego i akademickiego.
9) Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej i procesów transferu technologii.
10) Koordynacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego z Programów Unii Europejskiej i innych mechanizmów finansowych, w tym będących w dyspozycji regionu.
 
Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 
Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 
Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Biogram

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (rocznik 1961) – biotechnolog, specjalista w zakresie diagnostyki molekularnej zakażeń wirusowych i nowotworów.

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego (samodzielny Wydział Biologii rozpoczął działalność 1 września 2008 roku). Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent, adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2011)
i profesor zwyczajny (od 2011 roku). Kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dyrektor Centrum Transferu Technologii UG.

Jest koordynatorem międzynarodowego projektu 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie MOBI4Health, którego beneficjentem jest Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed oraz koordynatorem polskiego zespołu w konsorcjum realizującym projekt „STARBIOS 2” (Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences, HORIZON 2020), w którym UG wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracuje nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań. Jest ponadto liderem zespołu naukowego Wydziału realizującego wraz z partnerami z Niemiec, Francji i Belgii międzynarodowy projekt badawczy dotyczący badań biologii wirusa zapalenia wątroby typu B.

Jest wiceprezydentem i członkiem Komitetu Sterującego w międzynarodowym stowarzyszeniu ScanBalt oraz recenzentem grantów polsko-norweskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, grantów MNiSW, NCBiR i NCN, programu „Lider” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu „Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest również członkiem Bałtyckiego Zespołu Doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP i grupy roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz organizacji międzynarodowych: European Association of the Study of the Liver (EASL) i EORTC - PathoBiology Group. Jest przedstawicielem Polski i członkiem Komitetu Sterującego na lata 2014-2017 w międzynarodowym stowarzyszeniu European Society for Translational Antiviral Research (ESAR). Od lat aktywnie współpracuje zarówno z instytucjami naukowymi jak i z instytucjami biznesowymi oraz otoczenia biznesu w kraju i zagranicą.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Marzec 12, 2014 - 10:36; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: czwartek, Kwiecień 1, 2021 - 08:22; osoba wprowadzająca: Anna Pauli