fbpx Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji

Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prorektor ds. Informatyzacji i Promocji na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36

Zakres obowiązków:

Obowiązki i uprawnienia Prorektora określają w szczególności przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
 3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
 4. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto Prorektor zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie wysokiej jakości pracy.
 3. Przeprowadzać okresowe oceny podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z procedurą obowiązującą w Uniwersytecie Gdańskim.
 4. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 5. Dbać o wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące informatyzacji Uczelni oraz jej umiędzynarodowienia.            
Do obowiązków Prorektora w zakresie informatyzacji należy w szczególności:

 1. Nadzór nad ustalaniem standardów sprzętowych do obsługi systemów informatycznych w całej Uczelni.
 2. Nadzorowanie funkcjonowania na Uniwersytecie elektronicznych informatorów, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy informacyjnej zewnętrznej (ogólnodostępnej) oraz wewnętrznych systemów (wymagającego logowania).
 3. Nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, w tym:
 1. prowadzenie polityki w zakresie szerokiego dostępu studentów do Internetu i stworzenia w tym celu stosownych procedur;
 2. dbanie o bezpieczeństwo w sieci;
 3. monitorowanie funkcjonowania sieci zewnętrznych i wewnętrznych.
 1. Opracowywanie kierunków rozwoju technologicznego Uniwersytetu.

Do obowiązków Prorektora w zakresie umiędzynarodowienia należy w szczególności:

 1. Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
 2. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie:
 1. Programu Uniwersytetu Europejskiego;
 2. międzynarodowej wymiany w ramach LLP ERASMUS;
 3. międzynarodowej wymiany studentów w ramach współpracy między uczelniami;
 4. międzynarodowej wymiany pracowników naukowych.
 1. Inicjowanie współpracy z nauczycielami akademickimi, w tym profesorami, z zagranicy.
 2. Nadzór i koordynacja studenckich przyjazdów, staży i praktyk zagranicznych.
 3. Współpraca z Międzynarodową Radą Konsultacyjną
 4. Nadzór nad kursami języka polskiego dla cudzoziemców (CJO oraz Wydziału Filologicznego).
 5. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przebiegu współpracy z zagranicą.
 6. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie kompetencji i zadań powierzonych przez Rektora.
 7. Współpraca z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia w zakresie rekrutacji studentów cudzoziemców.

Prorektorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Centrum Informatyczne;
 2. Centrum Kompetencyjne;
 3. Centrum Herdera;
 4. Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 

Prorektor  kieruje pracami Rady Programowej UG ds. E-learningu,

Biogram:

dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek profesor Uniwersytetu Gdańskiego (rocznik 1974) – ekonomistka, specjalistka z zakresu konkurencyjności, przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem gospodarki morskiej.

Jest absolwentką Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 1999 roku związana z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (1999-2004), adiunkt (2004-2015) i profesor nadzwyczajny (od 2015 roku). Pracownik naukowy Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego. Od 2016 roku Dyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej, opiekun koła naukowego Studencki Klub Biznesu (2016-2019).

Organizatorka 12 konferencji naukowych  w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego, członek Rady Programowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Autorka oraz współautorka blisko 100 publikacji naukowych. Członek w organizacjach naukowych: Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Logistycznego o. Gdańsk (1999-2004), obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Została wyróżniona nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: dwiema za osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz jedną zespołową za podręcznik.

Była członkiem dwóch zespołów badawczych finansowanych z projektów międzynarodowych: 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimie TRANSFORUM (2012-2014), którego celem było wsparcie realizacji przyszłego ogólnego systemu transportu, określonego w Europejskiej Białej Księdze Transportu; Interreg South Baltic - SEAPLANSPACE (2018-2020), którego celem jest wzmocnienie kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego finansowanego z programu Interreg Baltic Sea Region - COMBINE (2019-20121), który koncentruje się na usługach transportu kombinowanego oraz ulepszeniu środków służących usuwaniu barier i wyzwań związanych z ich szerszym wykorzystaniem w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Aktywnie współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu, w tym z portami morskimi.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, 11:19