Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UGprof. dr hab. Piotr Stepnowski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
na kadencję 2016-2020

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą należą sprawy dotyczące nauki oraz umiędzynarodowieniem.    
Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie badań naukowych, a w szczególności nad prowadzeniem działalności statutowej wydziałów.
 2. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie rozwoju kadry naukowej (doktoraty i habilitacje):
 1. stypendia doktorskie i habilitacyjne,
 2. urlopy naukowe,
 3. nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie:
 1. naukowej współpracy z zagranicą,
 2. międzynarodowej wymiany w ramach ERASMUS+,
 3. międzynarodowej wymiany studentów w ramach współpracy między uczelniami,
 4. przyjęć na studia cudzoziemców na zasadzie odpłatności.
 1. Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
 2. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy z zagranicą.
 3. Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej.
 4. Nadzór nad ewidencją i aktualizacją zasobów dużej infrastruktury badawczej w obrębie Uczelni oraz zarządzaniem jej użytkowania.
 5. Współpraca z Senacką Komisją ds. Nauki.
 6. Współpraca z Senacką Komisją Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.
 7. Współpraca z Radą Biblioteczną.
 8. Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa UG.
 9. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG (Własny Fundusz Stypendialny).
 10. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.

 

Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą podlega bezpośrednio Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą sprawuje nadzór nad:

 1. Biblioteką UG,
 2. Wydawnictwem UG,
 3. Gdańskim Centrum Zasobów Biologicznych,
 4. Instytutem Konfucjusza,
 5. Centrum Studiów Azji Wschodniej.

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą kieruje pracami:

 1. Odwoławczej Komisji Oceniającej,
 2. Uniwersyteckiej Komisji ds. Własności Intelektualnej,
 3. Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
 

Biogram

prof. dr hab. Piotr Stepnowski (rocznik 1970) – chemik, specjalista w badaniach mechanizmów rozprzestrzeniania i przemian chemicznych zanieczyszczeń środowiska oraz metodach ich analizy, a także ocenie toksykologicznej skutków ich występowania.

Jest absolwentem międzywydziałowego kierunku Ochrona środowiska prowadzonego wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Biologii, Chemii oraz Oceanografii i Geografii. Od początku kariery akademickiej związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako student międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska (1990-1995), słuchacz studiów doktoranckich (1995-1997), pracownik naukowo-techniczny (1997-1999), adiunkt (1999-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2010) i profesor zwyczajny (od 2010 roku). Od 2006 roku kieruje Katedrą Analizy Środowiska. Był inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem (2011-2012) Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Chemii UG.

Aktywnie zabiegał o finansowanie prowadzonych badań naukowych zarówno z instytucji krajowych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR) jak i międzynarodowych (UE, NATO), uzyskując wsparcie dla 31 grantów. Współpracuje z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi. Od 2011 roku jest członkiem Rady Konsultacyjnej Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego. W latach 2013-2016 był członkiem Zespołu ds. Nagród Ministra NiSW.

Był członkiem komitetów naukowych ponad 20 zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, z których w 5 pełnił funkcję przewodniczącego. Był przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010-2012). Został wyróżniony wieloma nagrodami, m.in. dwiema nagrodami zespołowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedenastoma nagrodami Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz czterema nagrodami Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za cykl publikacji naukowych opublikowanych wspólnie z pracownikami GUMed.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 listopada 2016 roku, 10:22