fbpx Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Dorota Pyć
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia
na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37
 

Zakres obowiązków

Obowiązki i uprawnienia Prorektora określają w szczególności przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
 3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
 4. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto Prorektor zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy.
 3. Przeprowadzać okresowe oceny podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie Gdańskim procedurą.
 4. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 5. Dbać o wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące nauki oraz ewaluacji działalności naukowej.        
Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie badań naukowych, a w szczególności nad prowadzeniem działalności związanej z utrzymaniem potencjału badawczego wydziałów.
 2. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie rozwoju kadry naukowej (doktoraty i habilitacje):
 1. urlopy naukowe,
 2. nadzór nad ewidencją nadanych stopni naukowych oraz przygotowaniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 1. Nadzór nad organizacją i koordynowaniem prac w zakresie naukowej współpracy
  z zagranicą.
 2. Współpraca z radami dyscyplin naukowych funkcjonujących w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Opracowywanie planów konferencji, kongresów, zjazdów i sympozjów organizowanych przez Uniwersytet Gdański.
 4. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z działalności naukowo-badawczej oraz przebiegu współpracy z zagranicą.
 5. Nadzór nad inwestycjami w zakresie aparatury badawczej.
 6. Nadzór nad ewidencją i aktualizacją zasobów dużej infrastruktury badawczej w obrębie Uczelni oraz zarządzaniem jej użytkowania.
 7. Reprezentowanie Uczelni i podpisywanie dokumentacji dotyczącej udziału Uniwersytetu Gdańskiego w programach międzynarodowych.
 8. Współpraca z Senacką Komisją ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 9. Współpraca z Radą Biblioteczną.
 10. Współpraca z Kolegium Redakcyjnym Wydawnictwa UG.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu Rozwoju Nauki UG (Własny Fundusz Stypendialny).
 12. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie kompetencji i zadań powierzonych przez Rektora.

Prorektorowi podlegają bezpośrednio: Biuro Nauki, Biuro Zarządzania Projektami naukowymi, Czasopismo „Progress”.

 

Prorektor ds. Nauki sprawuje nadzór nad:

 1. Biblioteką UG,
 2. Wydawnictwem UG,
 3. Centrum Studiów Azji Wschodniej.

 

Prorektor ds. Nauki kieruje pracami:

 1. Odwoławczej Komisji Oceniającej,
 2. Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Biogram:

dr hab. Dorota Pyć profesor Uniwersytetu Gdańskiego (rocznik 1971) – prawnik, specjalistka z zakresu prawa morza, prawa morskiego, prawa ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku kariery akademickiej związana jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako adiunkt (2000-2013), profesor nadzwyczajny (od 2013 roku). Kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji (2014). Przewodnicząca Komisji Prawa Morskiego PAN i redaktor naczelna Prawa Morskiego PAN (od 2014 roku), członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (2008-2019). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, a następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (2013-2015).

Organizatorka 9 konferencji naukowych z zakresu prawa morza i prawa morskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Kierownik projektu SEAPLANSPACE Marine Spatial Planning Instruments for Sustainable Marine Governance Interreg South Baltic Programme 2014-2020 European Regional Development Fund, którego liderem jest Uniwersytet Gdański (2018-2021).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 września 2020 roku, 11:37