Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

dr hab. Arnold Kłonczyński

dr hab. Arnold Kłonczyński

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds.Studentów i Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36
rektor_studenci@ug.edu.pl

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia należą sprawy dotyczące studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz sprawy kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

Do obowiązków Prorektora w zakresie spraw studenckich należy w szczególności:
1) Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim.
2) Podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej dotyczącej toku studiów, na podstawie odrębnych upoważnień.
3) Współpraca z Dziekanami Wydziałów, Kanclerzem i Kwestorem w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne oraz opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
4) Udzielanie zniżek i zwolnień z opłat za kształcenie na studiach oraz za świadczone usługi edukacyjne na studiach oraz z opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG, na podstawie odrębnych upoważnień.
5) Nadzór nad samorządnością studencką i doktorancką.
6) Nadzór nad działalnością studenckich kół naukowych i organizacji studenckich.
7) Nadzór nad studenckim ruchem kulturalnym.
8) Nadzór nad sprawami studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.
9) Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi oraz dotyczącymi opieki zdrowotnej studentów i doktorantów.
10) Współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów.
11) Nadzór nad sprawami dyscyplinarnymi studentów i doktorantów.
12) Nadzór nad organizowaniem działalności sportowej w Uczelni oraz współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym.
13) Współpraca z Komisją Stypendialną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
14) Współpraca z Radą Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.
 
Do obowiązków Prorektora w zakresie zapewniania jakości kształcenia należy w szczególności:
1) Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów, jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych w zakresie:
    a) organizacji studiów, planów i programów studiów;
    b) procesu zapewniania jakości kształcenia;
    c) praktyk zawodowych studentów;
    d) tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
    e) działalności studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim;
    f) obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
2) Na podstawie odrębnych upoważnień – wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy podmiotami współdziałającymi w prowadzeniu studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.
3) Z upoważnienia Rektora powoływanie i odwoływanie kierowników studiów podyplomowych oraz nadzór organizacyjny nad studiami podyplomowymi.
4) Współpraca z Uczelnianą Komisją Stypendialną i Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną.
5) Nadzór nad monitorowaniem kariery absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy, udział w promocji zawodowej absolwentów i rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni.
6) Współpraca z organizacjami pracodawców.
7) Koordynowanie spraw dotyczących akredytacji i jakości kształcenia oraz współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną.
8) Współpraca z Dziekanami Wydziałów i Kwestorem w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne.
 
Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.
 
Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.
 
Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Prorektor kieruje pracami:
1) Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2) Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia,
3) komisji dysponującej Funduszem Inicjatyw Dydaktycznych.

Biogram

dr hab.  Arnold Kłonczyński, prof. UG (rocznik 1967) – historyk, specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (2001-2005), adiunkt (2005-2013) i profesor nadzwyczajny (od 2013 roku). Pracownik naukowy Instytutu Historii UG, w latach 2012-2016 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialny m.in. za jakość kształcenia, tworzenie nowych programów kształcenia, sprawy studenckie (socjalne, organizacyjne  i naukowe), nadzór nad wymianą studencką, kołami naukowymi. Kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2011-2012), współorganizator szeregu konferencji organizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału Historycznego, opiekun koła Naukowego Studentów Historii (2012-2016), inicjator i koordynator współpracy Wydziału Historycznego z interesariuszami (szkoły średnie, gimnazjalne, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Sopotu i inne), członek Rady Programowej w Instytucie Historii UG. Autor kilku książek i ok. 60 artykułów naukowych.

Organizator 4 konferencji naukowych, przygotował zwycięski wniosek na konkurs MNiSW „o milion” dla Wydziału Historycznego UG, organizator i prowadzący wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich oraz warsztaty z zakresu dydaktyki historii dla nauczycieli, działacz dydaktyczny w szkołach trójmiejskich. Autor zwycięskiego projektu w konkursie na najlepsze programy kształcenia ogłoszonym przez MNiSW w 2012 roku, (Wydział Historyczny uzyskał jako jeden z trzech wydziałów na UG dofinansowanie w wys. 1 miliona zł), autor zwycięskiego wniosku o certyfikat „Studia z Przyszłością” (Fundacja Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego, 2016). Członek w organizacjach naukowych: Instytucie Polsko – Skandynawskim (Kopenhaga), Instytucie Bałtyckim, Instytucie Kaszubskim.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Marzec 2014 - 10:19; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Marzec 2024 - 13:40; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz