Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2020-2024

Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36
rector_international@ug.edu.pl

Zakres obowiązkow

Do obowiązków Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:
 1. Inicjowanie, monitoring i doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej.
 2. Koordynacja i nadzór prac w zakresie:
  • Programu Uniwersytetu Europejskiego,
  • międzynarodowej wymiany w ramach LLP ERASMUS,
  • międzynarodowej wymiany studentów w ramach współpracy między uczelniami,
  • międzynarodowej wymiany pracowników naukowych.
 3. Inicjowanie współpracy z nauczycielami akademickimi, w tym profesorami z zagranicy.
 4. Koordynacja i nadzór studenckich przyjazdów, staży i praktyk zagranicznych we współpracy z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia.
 5. Przygotowanie corocznych sprawozdań do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przebiegu współpracy międzynarodowej.
 6. Współpraca z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia w zakresie rekrutacji studentów cudzoziemców.

Prorektor reprezentuje Uniwersytet Gdański w zakresie zadań powierzonych przez Rektora na podstawie odrębnych upoważnień.

Prorektor podpisuje dyplomy ukończenia studiów, dyplomy doktorskie oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na podstawie odrębnego upoważnienia.

Prorektor sprawuje nadzór nad jednostkami wskazanymi w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego. Prorektor kieruje pracami Senackiej Komisji ds. Umiędzynarodowienia.

Biogram

ANNA JURKOWSKA-ZEIDLER: doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Prodziekan ds. Studenckich i Nauki (2018-2020), Prodziekan ds. Nauki i Umiędzynarodowienia (2020), Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Prawne (2019-2020).

Jej specjalizacją badawczą jest prawo rynku finansowego, a zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa finansowego, przede wszystkim prawa bankowego i prawa rynku finansowego. Istotne zagadnienie w jej dorobku naukowym stanowi problematyka sieci bezpieczeństwa finansowego rozpatrywana z punktu widzenia stabilności finansowej oraz ochrony konsumenta usług finansowych, co nabrało szczególnego znaczenia po globalnym kryzysie finansowym 2008 r.

Wypromowała trzech doktorów oraz wielu magistrów. Prowadzi zajęcia (wykłady, seminaria, konwersatoria, kursy e-learningowe) z prawa finansowego, prawa bankowego, prawa rynku finansowego, w tym wykłady i seminaria anglojęzyczne dla studentów ERASMUS.

Odbyła liczne staże naukowe i wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich UG z krajów UE i poza UE w ramach programu Erasmus+. Była stypendystką European University Institute we Florencji i profesorem wizytującym w wielu uniwersytetach w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji.

Była ekspertem Komisji Europejskiej, międzynarodowego stowarzyszenia European Forum of Deposit Insurers oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczyła w pracach Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym, jako jego wiceprzewodnicząca. Jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań nad Finansami Publicznymi i Prawem Podatkowym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego będącego częścią The International Federation for European Law.

W latach 2019-2020 kierowała międzynarodowym grantem Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

W latach 2019-2021 realizuje projekt „SEA-SEE PERSPECTIVE ON LAW”, który otrzymał środki finansowe z Programu NAWA Promocja Zagraniczna.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 12:45; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Kwiecień 2023 - 14:22; osoba wprowadzająca: Tomasz Ballaun