fbpx Senat Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Senat Uniwersytetu Gdańskiego

Kontakt: Biuro Organizacji i Legislacji
tel. +48 58 523 25 14, +48 58 523 24 14
fax +48 58 523 55 89
e-mail: organizacyjny@ug.edu.pl

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jest organem kolegialnymi Uczelni.

Zgodnie z § 37 Statutu UG
"Do kompetencji Senatu należy:

1. Do kompetencji Senatu należy:

1) określanie strategii rozwoju Uniwersytetu, w tym głównych kierunków jego działalności;

2) uchwalenie kodeksu etyki nauczyciela akademickiego;

3) określanie zasad podziału dotacji budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu;

4) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu;

5) wyrażanie zgody na:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczającej 3% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,

b) zaciąganie kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności o wartości przekraczającej 15% przychodów Uniwersytetu z działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,

c) zaciąganie kredytu obrotowego, innego niż określony w lit. b, oraz pozyskiwanie innych form finansowania z okresem spłaty przekraczającym dwa kolejne lata obrotowe,

d) zaciąganie kredytu inwestycyjnego,

e) przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej niż 200 000,00 PLN,

f) określenie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych przez Uniwersytet,

g) wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres powyżej 10 lat,

h) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji;

6) opiniowanie lub zatwierdzanie, w przypadkach przewidzianych w Statucie, regulaminów jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

7) uchwalanie statutu, regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych, regulaminu kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie;

8) podejmowanie uchwał w sprawach uruchomienia, przekształcenia lub zniesienia kierunku studiów oraz określenia opisu efektów kształcenia dla danego kierunku studiów;

9) ustalanie wytycznych dotyczących uchwalania przez radę wydziału programów studiów, w tym planów studiów, planów i programów studiów doktoranckich, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń;

10) określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty;

11) określanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

12) zatwierdzanie wzoru dyplomu Uniwersytetu;

13) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora;

14) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów;

15) podejmowanie decyzji w innych sprawach przekazanych do kompetencji Senatu w Ustawie lub Statucie.

2. Senat może dokonywać oceny działalności Uniwersytetu, Rektora, prorektorów i Kanclerza."

Regulamin Senatu UG


Skład Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2016-2020


  Rektorzy
1. prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała - Rektor - Przewodniczący Senatu
2. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, profesor nadzwyczajny - Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia
3. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
4. prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Prorektor ds. Nauki
5. dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor nadzwyczajny - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
   
   Dziekani
6. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner - Wydział Biologii
7. dr hab. Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny - Wydział Oceanografii i Geografii
8. prof. dr hab. Mariusz Makowski - Wydział Chemii
9. dr hab. Monika Bąk, profesor nadzwyczajny - Wydział Ekonomiczny
10. dr hab. Maciej Michalski, profesor nadzwyczajny - Wydział Filologiczny
11. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - Wydział Historyczny
12. dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny - Wydział Nauk Społecznych
13. prof. dr hab. Piotr Bojarski - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
14. dr hab. Wojciech Zalewski, profesor nadzwyczajny - Wydział Prawa i Administracji
15.  prof. dr hab. Mirosław Szreder - Wydział Zarządzania
16.  prof. dr hab. Igor Konieczny - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
   
  Wydział Biologii
17. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
18. prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
19. dr Ryta Suska-Wróbel
   
  Wydział Chemii
20. prof. dr hab. Adam Prahl
21. prof. dr hab. Piotr Skurski
22. dr Dorota Zarzeczańska
   
  Wydział Ekonomiczny
23. dr hab. Krzysztof Dobrowolski, profesor nadzwyczajny
24. dr hab. Teresa Kamińska, profesor nadzwyczajny
25. dr Elżbieta Adamowicz
   
  Wydział Filologiczny
26. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
27. dr hab. Olga Kubińska, profesor nadzwyczajny
28. dr Katarzyna Kręglewska-Powązka
   
  Wydział Historyczny 
29. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
30. dr hab. Krzysztof Lewalski, profesor nadzwyczajny
31. dr Katarzyna Ślusarska
   
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
32. prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
33. dr hab. Aleksander Kubicki, profesor nadzwyczajny
34. dr Hanna Furmańczyk
   
  Wydział Nauk Społecznych
35. prof. dr hab. Romuald Grzybowski
36. dr hab. Piotr Niwiński, profesor nadzwyczajny
37. dr Grażyna Szyling
   
  Wydział Oceanografii i Geografii
38. dr hab. Dariusz Borowiak, profesor nadzwyczajny
39. dr hab.  Adam Sokołowski, profesor nadzwyczajny
40. dr Maciej Tarkowski
   
  Wydział Prawa i Administracji
41. prof. dr hab. Ewa Bagińska 
42. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, profesor nadzwyczajny
43. dr Hanna Wolska
   
  Wydział Zarządzania
44. prof. dr hab. Jerzy Gierusz
45. dr hab. Paweł Miłobędzki, profesor nadzwyczajny
46. dr Piotr Pisarewicz
   
  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
47. prof. dr hab. Ewa Łojkowska
48. dr hab. Bogdan Banecki, profesor nadzwyczajny
49. dr Andrea Lipińska
   
  Przedstawiciele pozostałych jednostek organizacyjnych
50. mgr Grażyna Jaśkowiak - Biblioteka UG
51. mgr Alina Swebocka - Centrum Języków Obcych UG
52. dr Jan Patok - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG
53. dr Małgorzata Kudlik-Jędruch - wspólny przedstawiciel pozostałych jednostek organizacyjnych UG
   
  Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
54. mgr Andrzej Pępek
55. mgr Barbara Stożkowska
56. Franciszek Kalkowski
57. mgr Wojciech Flisikowski
   
  Przedstawiciele Samorządu Doktorantów
58. mgr Piotr Zieliński - Przewodniczący Samorządu
59. mgr Jakub Sommer
   
  Przedstawiciele Samorządu Studenckiego
60. Agata Myszka - Przewodnicząca Samorządu
61. Aleksandra Dzendrowska
62. Natalia Wysocka
63. Marta Janiak
64. Mateusz Kaszubski
65. Sebastian Barczak
66. Paweł Piasecki
67. Patryk Poborski
68. Tomasz Swebocki
69. Łukasz Bień
70. Marta Moskiewicz
71. Barbara Siewruk
72. Bartosz Chojnacki
73. Kacper Wiśniewski
   
  Uczestniczą w posiedzeniu z głosem doradczym
74. mgr Marta Mularczyk - Kanclerz UG
75. mgr Olga Dziubek - Dyrektor Finansowy UG
76. prof. dr hab. Zdzisław Kordel - ZNP przy UG
77. dr hab. Franciszek Makurat, profesor nadzwyczajny - NSZZ "Solidarność" przy UG
78.  dr Michał Jaśkiewicz - OZZ Inicjatywa Pracownicza przy UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 26 marca 2020 roku, 12:59