Posiedzenia Senatu

Gdańsk, 18 kwietnia 2024 r.

0400.002.4.2024

 

 

Szanowni Państwo –

Członkowie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, które odbędzie się 25 kwietnia 2024 roku o godz. 9:00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

Senatorom, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w posiedzeniu Senatu zostanie umożliwiony udział w posiedzeniu w formie zdalnej (zgłoszenia w tej sprawie należy z wyprzedzeniem kierować do Biura Organizacji).

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim:
  1. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Elizy Szymańskiej,
  2. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Karoliny Pierzynowskiej.
 1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Opinia Senatu UG w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych w zakresie przekształcenia szkół doktorskich w Uniwersytecie Gdańskim oraz utworzenia szkoły Biznesu Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.
 5. Opinia Senatu UG w sprawie kandydata na Dyrektora Centrum Wychowania Fizycznego
  i Sportu.
 6. Opinia Senatu UG w sprawie kandydata na Dyrektora Centrum Języków Obcych.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Archiwum UG za 2023 rok.
 8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2024 roku.
 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

 

 

link do posiedzenia w formie zdalnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a139b963bb93344b0ab583ce3af6add6f%40thread.tacv2/1713445321608?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e215975c-5021-460f-8f97-d85ebf22ed03%22%7d


Terminy kolejnych posiedzeń Senatu UG w 2024 roku:

 • 23 maja
 • 27 czerwca
Załącznik Rozmiar
Materiały Senat 25 IV 2024 17.96 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 14. Marzec 2014 - 13:32; osoba wprowadzająca: Anna Pauli Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Kwiecień 2024 - 15:27; osoba wprowadzająca: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz