URLOPY I INNE ABSENCJE

""

URLOP WYPOCZYNKOWY

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze  36 dni roboczych w roku, zgodnie z  art. 129 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nauczyciel akademicki podejmujący pracę po raz pierwszy uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 1. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą bezpośredniego przełożonego w innym terminie, o ile nie zaburzy to wykonywania obowiązków przez pracownika. 
 2. Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów na dany rok kalendarzowy.
 3. Niewykorzystany urlop w danym roku udziela się pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku.
 4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo
  do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do  corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy, w wymiarze:

 • 20 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni roboczych - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy,
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z  planem urlopów na dany rok kalendarzowy.
 2. Niewykorzystany urlop w danym roku udziela się pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku.
 3. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia.

 

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

-  art. 131 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w uczelni przysługuje prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny czas urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat.

Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu przeprowadzenia niezbędnego leczenia, na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego przeprowadzenie

Skierowanie na badanie wydaje Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego.

W czasie urlopu dla poratowania zdrowia niedopuszczalne jest wykonywanie żadnego zajęcia zarobkowego, w jakiejkolwiek formie.

Wzór wniosku o urlop na poratowanie zdrowia – poniżej.

 

URLOP BEZPŁATNY

 art. 174 Kodeksu pracy

Na pisemny wniosek pracownika, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, można udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Wzór wniosku o urlop bezpłatny – poniżej.

 

URLOP BEZPŁATNY NA CZAS PEŁNIENIA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ROTACYJNIE

art. 305 ustawy o obronie Ojczyzny

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby.

Urlopu udziela się na wniosek, a w przypadku wezwania w trybie natychmiastowego stawiennictwa - na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

 

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

§ 15 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,  na czas obejmujący:

 • 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
  i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 
 • 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej
  na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 

Wymiar przysługujących dni urlopu okolicznościowego nie jest zależny od etatu pracownika. W każdym przypadku liczba dni wolnych określonych w rozporządzeniu jest stała i nie zmienia się.

 

URLOP OPIEKUŃCZY

art. 1731  Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Urlop opiekuńczy jest okresem niepłatnym, ale w pełni zaliczanym do okresów, od których zależą uprawnienia pracownicze. Urlopu udziela się na wniosek pracownika w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.         

 

ZWOLNIENIE OD PRACY Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ

art. 148 1.57 Kodeksu pracy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

Pracownik w pierwszym wniosku o zwolnienie wskutek siły wyższej w danym roku kalendarzowym powinien okreZśla, czy chce wykorzystywać zwolnienie w wymiarze dziennym, czy godzinowym.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy omawiane zwolnienie od pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru pracy pracownika.

 

DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

art. 188 Kodeksu pracy

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.   

Rodzicom 2 dni zwolnienia przysługują łącznie na wszystkie posiadane dzieci. Pracownik w pierwszym wniosku, złożonym w danym roku kalendarzowym, decyduje o sposobie udzielenia takiego zwolnienia (godziny lub dni).

Niewykorzystane dni zwolnienia na dziecko, przepadają wraz z końcem danego roku kalendarzowego. Z nowym rokiem kalendarzowym przysługuje nowy limit.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2015 - 10:01; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: piątek, 12. Kwiecień 2024 - 09:55; osoba wprowadzająca: Grażyna Stasiłowicz