Prorektor ds. Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Kształcenia

Prorektor ds. Kształcenia UGdr hab. Anna Machnikowska,
profesor nadzwyczajny

Prorektor ds. Kształcenia
na kadencję 2016-2020
 
Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
tel. +48 58 523 20 36
fax +48 58 523 25 36
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Kształcenia należą sprawy dotyczące kształcenia na studiach wyższych, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.      

Do obowiązków Prorektora należy w szczególności:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów, jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych w zakresie:
 1. organizacji studiów, planów i programów studiów;
 2. procesu zapewniania jakości kształcenia;
 3. praktyk zawodowych studentów;
 4. tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających i szkoleń;
 5. działalności studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim;
 6. obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 1. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie kształcenia oraz zapewniania jakości kształcenia.
 2. Wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy podmiotami współdziałającymi w prowadzeniu studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.
 3. Z upoważnienia Rektora powoływanie i odwoływanie kierowników studiów doktoranckich i studiów podyplomowych.
 4. Współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia.
 5. Nadzór nad monitorowaniem kariery absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy, udział w promocji zawodowej absolwentów i rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni.
 6. Współpraca z organizacjami pracodawców.
 7. Koordynowanie spraw dotyczących akredytacji i jakości kształcenia oraz członkostwo w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną.
 8. Współpraca z Dziekanami Wydziałów i Kwestorem w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne.
 9. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.

 

Prorektorowi ds. Kształcenia podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Kształcenia,
 2. Biuro Jakości Kształcenia,
 3. Biuro Karier.

 

Prorektor ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad:

 1. Studium Języków Obcych,
 2. Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
 3. Centrum Herdera,
 4. Centrum Danych Makroekonomicznych i Finansowych,
 5. Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych.

 

Prorektor ds. Kształcenia kieruje pracami:

 1. Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia,
 2. komisji dysponującej Funduszem Innowacji Dydaktycznych.

 

 


Biogram

dr hab. Anna Machnikowska prof. nadzwyczajny (rocznik 1969) - jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na którym pracuje od 1992 r., początkowo jako asystent (1992-2000), potem adiunkt (2000-2012), a obecnie na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego, jako kierownik Katedry Postępowania Cywilnego (od 2012 roku). Pełniła funkcję m.in.: prodziekana ds. studiów stacjonarnych, członka Senatu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Odwoławczej Komisji Oceniającej, a od 2012 roku jest Prorektorem ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowania naukowe skupia na kilku zagadnieniach - procedurze cywilnej, pozycji ustrojowej wymiaru sprawiedliwości, prawie własności oraz przekształceniach stosunków własnościowych, prawie do wolności, a także na etyce prawniczej i etyce w administracji. Wyniki swoich badań, wykorzystujących osobiste doświadczenia z praktyki zawodowej, przedstawia zarówno w formie publikacji naukowych (ponad 60 prac), jak i poprzez aktywny udział w konferencjach, także międzynarodowych (ponad 25 wystąpień). Uczestniczy w projektach naukowych oraz rozwojowych pełniąc rolę kierownika - NCN lub koordynatora - NCBiR. Angażuje się również w organizację seminariów i konferencji dedykowanych zarówno zagadnieniom prawnym, jak i jakości edukacji akademickiej, a także popularyzacji nauki.

Obok pracy na Uniwersytecie Gdańskim wykonuje zawód radcy prawnego będąc specjalistą w zakresie  prawa cywilnego - procesowego i materialnego, a także prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego, działając na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, również z udziałem kapitału zagranicznego. Ma także wieloletnie doświadczenia związane z pracą w organach samorządu radców prawnych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 września 2016 roku, 9:05