Prorektor ds. Studenckich | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prorektor ds. Studenckich

Prorektor ds. Studenckich UGdr hab. Arnold Kłonczyński
profesor nadzwyczajny


Prorektor ds. Studenckich
na kadencję 2016-2020

 
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36
 

Zakres obowiązków

Do kompetencji Prorektora ds. Studenckich należą sprawy dotyczące studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej dotyczącej toku studiów.
 3. Współpraca z Dziekanami Wydziałów, Kanclerzem i Kwestorem w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne oraz opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 4. Udzielanie zniżek i zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach oraz z opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 5. Nadzór nad samorządnością studencką i doktorancką.
 6. Nadzór nad działalnością studenckich kół naukowych i organizacji studenckich oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
 7. Nadzór nad studenckim ruchem kulturalnym.
 8. Nadzór nad sprawami studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
 9. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi oraz dotyczącymi opieki zdrowotnej studentów i doktorantów.
 10. Współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych oraz Działem Studenckich Spraw Socjalnych w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów.
 11. Nadzór nad sprawami dyscyplinarnymi studentów i doktorantów.
 12. Współpraca z Dyscyplinarną Komisją ds. Studentów oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Współpraca z Komisją Dyscyplinarną do spraw Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym do spraw doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Nadzór nad organizowaniem działalności sportowej w Uczelni oraz współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym.
 15. Współpraca z Komisją Stypendialną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 16. Współpraca z duszpasterstwem akademickim.
 17. Współpraca z Radą Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.
 18. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.

 

Prorektorowi ds. Studenckich podlegają bezpośrednio:

 1. Biuro Rekrutacji,
 2. Akademickie Centrum Kultury,
 3. Biuro Parlamentu Studentów,
 4. Redakcja Czasopisma Młodych Badaczy „Zatoka nauki”,
 5. Radio MORS,
 6. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Prorektor ds. Studenckich sprawuje nadzór nad:

 1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 2. Akademickim Związkiem Sportowym UG.

 

Prorektor ds. Studenckich kieruje pracami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.


Biogram

dr hab.  Arnold Kłonczyński prof. nadzwyczajny (rocznik 1967) – historyk, specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (2001-2005), adiunkt (2005-2013) i profesor nadzwyczajny (od 2013 roku). Pracownik naukowy Instytutu Historii UG, w latach 2012-2016 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialny m.in. za jakość kształcenia, tworzenie nowych programów kształcenia, sprawy studenckie (socjalne, organizacyjne  i naukowe), nadzór nad wymianą studencką, kołami naukowymi. Kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2011-2012), współorganizator szeregu konferencji organizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału Historycznego, opiekun koła Naukowego Studentów Historii (2012-2016), inicjator i koordynator współpracy Wydziału Historycznego z interesariuszami (szkoły średnie, gimnazjalne, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Sopotu i inne), członek Rady Programowej w Instytucie Historii UG. Autor kilku książek i ok. 60 artykułów naukowych.

Organizator 4 konferencji naukowych, przygotował zwycięski wniosek na konkurs MNiSW „o milion” dla Wydziału Historycznego UG, organizator i prowadzący wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich oraz warsztaty z zakresu dydaktyki historii dla nauczycieli, działacz dydaktyczny w szkołach trójmiejskich. Autor zwycięskiego projektu w konkursie na najlepsze programy kształcenia ogłoszonym przez MNiSW w 2012 roku, (Wydział Historyczny uzyskał jako jeden z trzech wydziałów na UG dofinansowanie w wys. 1 miliona zł), autor zwycięskiego wniosku o certyfikat „Studia z Przyszłością” (Fundacja Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego, 2016). Członek w organizacjach naukowych: Instytucie Polsko – Skandynawskim (Kopenhaga), Instytucie Bałtyckim, Instytucie Kaszubskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 listopada 2016 roku, 10:33