fbpx Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektor ds. Studenckich UGdr hab. Arnold Kłonczyński
profesor nadzwyczajny

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
na kadencję 2020-2024

 
Sekretariat Prorektora
tel. +48 58 523 24 40
fax +48 58 523 25 36
 

Zakres obowiązków

Obowiązki i uprawnienia Prorektora określają w szczególności przepisy zawarte w:

 1. Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)
 2. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040),
 3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
 4. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ponadto Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przestrzegać dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, a także przepisów przeciwpożarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Organizować pracę podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy.
 3. Przeprowadzać okresowe oceny podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującą w Uniwersytecie Gdańskim procedurą.
 4. Przeciwdziałać mobbingowi oraz kształtować i przestrzegać zasady współżycia społecznego.
 5. Dbać o wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Do kompetencji Prorektora należą sprawy dotyczące studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz sprawy kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

 

Do obowiązków Prorektora w zakresie spraw studenckich należy w szczególności:

 1. Nadzór nad organizacją i przebiegiem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim.
 2. Podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej dotyczącej toku studiów.
 3. Współpraca z Dziekanami Wydziałów, Kanclerzem i Dyrektorem Finansowym
  w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne oraz opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 4. Udzielanie zniżek i zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach oraz z opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich UG.
 5. Nadzór nad samorządnością studencką i doktorancką.
 6. Nadzór nad działalnością studenckich kół naukowych i organizacji studenckich oraz zatwierdzanie ich regulaminów.
 7. Nadzór nad studenckim ruchem kulturalnym.
 8. Nadzór nad sprawami studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
 9. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi oraz dotyczącymi opieki zdrowotnej studentów i doktorantów.
 10. Współpraca z Zastępcą Kanclerza ds. Administracyjnych oraz Działem Studenckich Spraw Socjalnych w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów.
 11. Nadzór nad sprawami dyscyplinarnymi studentów i doktorantów.
 12. Nadzór nad organizowaniem działalności sportowej w Uczelni oraz współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym.
 13. Współpraca z Komisją Stypendialną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
 14. Współpraca z Radą Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.
 15. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie powierzonych przez Rektora kompetencji i zadań.

Do obowiązków Prorektora w zakresie kształcenia należy w szczególności:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałów, jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych w zakresie:
 1. organizacji studiów, planów i programów studiów;
 2. procesu zapewniania jakości kształcenia;
 3. praktyk zawodowych studentów;
 4. tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz kursów dokształcających i szkoleń;
 5. działalności studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim;
 6. obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich.
 1. Współpraca z jednostkami pozauczelnianymi w zakresie kształcenia oraz zapewniania jakości kształcenia.
 2. Wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy podmiotami współdziałającymi w prowadzeniu studiów, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.
 3. Z upoważnienia Rektora powoływanie i odwoływanie kierowników studiów podyplomowych oraz nadzór organizacyjny nad studiami podyplomowymi.
 4. Współpraca z Senacką Komisją ds. Kształcenia.
 5. Współpraca z Uczelnianą Komisją Stypendialną i Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną.
 6. Nadzór nad monitorowaniem kariery absolwentów Uniwersytetu na rynku pracy, udział w promocji zawodowej absolwentów i rozwijanie współpracy z absolwentami Uczelni.
 7. Współpraca z organizacjami pracodawców.
 8. Koordynowanie spraw dotyczących akredytacji i jakości kształcenia oraz członkostwo w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i współpraca z Polską Komisją Akredytacyjną.
 9. Współpraca z Dziekanami Wydziałów i Dyrektorem Finansowym w zakresie ustalania opłat za studia i zajęcia dydaktyczne.
 10. Reprezentowanie Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie kompetencji i zadań powierzonych przez Rektora.

Prorektorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Dział Kształcenia,
 2. Biuro Jakości Kształcenia,
 3. Biuro Rekrutacji,
 4. Biuro Karier,
 5. Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów,
 6. Biuro Parlamentu Studentów,
 7. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
 8. Akademickie Centrum Kultury „Alternator”,
 9. Radio MORS,
 10. Muzeum UG.

 

Prorektor sprawuje nadzór nad:

 1. Centrum Języków Obcych,
 2. Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu,
 3. Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
 4. Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym.

 

Prorektor kieruje pracami:

 1. Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia,
 2. komisji dysponującej Funduszem Inicjatyw Dydaktycznych;


 

 


Biogram

dr hab.  Arnold Kłonczyński prof. nadzwyczajny (rocznik 1967) – historyk, specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 roku związany jest z Uniwersytetem Gdańskim: jako asystent (2001-2005), adiunkt (2005-2013) i profesor nadzwyczajny (od 2013 roku). Pracownik naukowy Instytutu Historii UG, w latach 2012-2016 Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG, odpowiedzialny m.in. za jakość kształcenia, tworzenie nowych programów kształcenia, sprawy studenckie (socjalne, organizacyjne  i naukowe), nadzór nad wymianą studencką, kołami naukowymi. Kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2011-2012), współorganizator szeregu konferencji organizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału Historycznego, opiekun koła Naukowego Studentów Historii (2012-2016), inicjator i koordynator współpracy Wydziału Historycznego z interesariuszami (szkoły średnie, gimnazjalne, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Sopotu i inne), członek Rady Programowej w Instytucie Historii UG. Autor kilku książek i ok. 60 artykułów naukowych.

Organizator 4 konferencji naukowych, przygotował zwycięski wniosek na konkurs MNiSW „o milion” dla Wydziału Historycznego UG, organizator i prowadzący wykłady otwarte dla uczniów szkół średnich oraz warsztaty z zakresu dydaktyki historii dla nauczycieli, działacz dydaktyczny w szkołach trójmiejskich. Autor zwycięskiego projektu w konkursie na najlepsze programy kształcenia ogłoszonym przez MNiSW w 2012 roku, (Wydział Historyczny uzyskał jako jeden z trzech wydziałów na UG dofinansowanie w wys. 1 miliona zł), autor zwycięskiego wniosku o certyfikat „Studia z Przyszłością” (Fundacja Rozwoju i Edukacji Szkolnictwa Wyższego, 2016). Członek w organizacjach naukowych: Instytucie Polsko – Skandynawskim (Kopenhaga), Instytucie Bałtyckim, Instytucie Kaszubskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku, 11:26