fbpx Dyplom i suplement | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dyplom i suplement

Dyplom i suplement

Wzory dyplomów ukończenia studiów, sposoby ich zabezpieczenia oraz wydawania

W Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych:

 1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 2. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia
 3. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich
 4. dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia (wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia)
 5. dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia (wyłącznie dla absolwentów kierunku Biotechnologia)

      - zatwierdzone uchwałą nr 77/2019 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Sposób personalizacji lub indywidualizacji dyplomu:

 1. numer seryjny dokumentu
 2. dane absolwenta
 3. numer dyplomu

Sposób wydawania dyplomów i jego odpisów oraz duplikatów

Poddruki dyplomów przechowywane są w specjalnie zabezpieczonym pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko upoważniona osoba. Druki wydawane są tylko osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Dziekanaty również posiadają zabezpieczenia pomieszczeń, w których druki są przechowywane, a dyplomy drukowane. Dyplomy wydawane są absolwentowi studiów osobiście lub osobie trzeciej na podstawie upoważnienia notarialnego lub przygotowanego w dziekanacie w obecności pracownika dziekanatu. Absolwent wraz z dyplomem otrzymuje dwa odpisy dyplomu, w tym jeden odpis w języku obcym, o ile absolwent złoży wniosek o jego wydanie. Odpisy dodatkowe dyplomów oraz duplikaty dyplomów wydaje się na wniosek absolwenta, zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

Stosowane zabezpieczenia:

 1. znak wodny
 2. zabezpieczenia chemiczne
 3. papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV
 4. specjalne włókna
 5. gilosz
 6. mikrodruk
 7. farba irydyscentna

 

Uznawalność dyplomów

Informacje dotyczące uznawalności w Polsce dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz uznawalności za granicą dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych w Polsce można otrzymać w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poświadcza następujące dokumenty wydane przez Uniwersytet Gdański:

 • oryginały, duplikaty lub odpisy (również w języku obcym):
  • dyplomów ukończenia studiów,
  • suplementów do dyplomu;
 • oryginały zaświadczeń o ukończeniu studiów.

 

Nostryfikacja dyplomów

W sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą należy skontaktować się z Kierownikiem Dziekanatu Wydziału właściwego dla ukończonego kierunku studiów.

 

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, ze zm.).

Wewnętrzne akty prawne:

 1. Zarządzenie nr 113/R/19 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 czerwca 2020 roku, 10:23